Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 


 

Ewidencja ludności

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Wydawanie dowodów osobistych

Wniosek

2

Wydanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

-----------

3

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Przeciszów

Wniosek

4

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zgłoszenie pobytu stałego

5

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (trwający ponad 2 miesiące)

- Zgłoszenie pobytu stałego

- Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące

6

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 2 miesiące

 -Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

 -Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące

7

Zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany do WKU

-----------

 

Ochrona Środowiska

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew (krzewów)

Zgłoszenie

2

Wniosek  usunięcie azbestu

Wniosek

3

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek

4

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi

-----------

2

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

-----------

3

Wpisywanie zagranicznych aktów Stanu Cywilnego do polskich ksiąg

-----------

4

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

-----------

5

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Podanie

6

Wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk

Wniosek

 

Działalność gospodarcza

19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów
o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

ZGŁOSZENIE WPISU DO EWIDENCJI

 

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

 

Formularz CEIDG-1 bez załączników

Załącznik CEIDG-MW

Załącznik CEIDG-RD

Załącznik CEIDG-RB

Załącznik CEIDG-SC

Załącznik CEIDG-PN

Załącznik CEIDG-POPR

2

ZGŁOSZENIE ZMIANY WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3

ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

5

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O WZNOWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALOŚCI GOSPODARCZEJ

6

PEŁNOMOCNICTWO

-------

 

 

Wniosek o wydanie duplikatu z prowadzonej działalności gospodarczej

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Rezygnacja ze sprzedaży alkoholu

 

PKD 2007 - Wyjaśnienia.pdf

 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).pdf

 

 

Podatki

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1.

Podatek od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

2.

Ulga żołnierska

Wniosek

3.

Wydawanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

1. Wniosek

2. Oświadczenie

4.

Wydawanie zaświadczeń

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

2. Wniosek o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewid.podatkowej

5.

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

6.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

7.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-leśny

Druk deklaracji podatkowej

wniosek o zwrot nadpłaty

8.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-nieruchomość

Druki informacji i deklaracji podatkowej

wniosek o zwrot nadpłaty

9.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-rolny

Druk deklaracji podatkowej

wniosek o zwrot nadpłaty

10.

Zwolnienia w podatku rolnym

-------

 

 

Budownictwo, planowanie przestrzenne

 

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1.

Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów w sprawie przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Podanie

 

2.

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów.

 

3.

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

4

Ustalenie numeru porządkowego

Wniosek

 


 

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1.

Podział nieruchomości

Wniosek

2.

Rozgraniczanie działek

Wniosek

 

 

Drogi Gminne – Stanowisko zamówienia publiczne, inwestycje

Lp

Nazwa usługi

 

1.

Zezwolenie na lokalizację urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym

2

Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie

3.

Zezwolenie na lokalizacje nowego, przebudowe, remont istniejacego zjazdu

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu

4.

Zezwolenie na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym

5.

Zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

6.

Zaopiniowanie lokalizacji budynku, ogrodzenia

7.

Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji trasy sieci wodociągowej, kanalizacjyjnej, gazowej, energetycznej

8.

Zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny

9.

Zezwolenie na umieszczenie nośka reklamowego, wyborczego

10.

Zaopiniowanie, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

11

Oświadczenie o dostępności do drogi gminnej

12.

Możliwość odprowadzenia  wód deszczowych

13.

Zgłoszenie awarii w pasie drogowym

 

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia