• Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. informuje, że w związku z prowadzonymi na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim robotami nawierzchniowymi, przejazd kolejowy kat. C w km 51.435 w m. Przeciszów, będący jedyną drogą dojazdową do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., Zakład w Stawach Monowskich będzie zamknięty w dniu 29.05.2020r. od godziny 07:00 do godziny 23:00. Dodatkowo w dniach 28.05.2020r. i 01.06.2020r. przejazd będzie czasowo zamykany kilkakrotnie po około 40 minut w celu przeładunku kruszywa na wagony w godzinach od 07:00 do 22:00.


 • Przedkładam Państwu „Raport o stanie Gminy Przeciszów za 2019 rok”,
  który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. • Informacja o czterech naborach
  organizowanych w ramach
  Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020.


 • Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Wnioski można składać
  od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.


 • Przedsiębiorstwo Napraw
  i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej
  w Krakowie Spółka z o.o.

  informuje, że w okresie od dnia 26 maja 2020 r. do dnia 10 czerwca 2020 r.
  w godzinach od 7:00 do 22:00
  przy ul. Kolejowej będą wykonywane prace związane z załadunkiem kruszywa na wagony. Załadunki będą
  odbywać się kilka razy w ciągu dnia i trwać około godziny.
  Za powstałe uciążliwości spowodowane remontem linii kolejowej przepraszamy. • Urząd Gminy Przeciszów informuje,
  że odbiór odpadów komunalnych
  z ul. Długiej na odcinku remontowanej drogi
  odbędzie się dnia 25.05.2020r. (poniedziałek),
  a nie jak podaje harmonogram 21.05.2020r.
  Prosimy o wystawienie odpadów przed godziną 6.00
 • Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego
  w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. zostanie
  przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów
  wolno żyjących przeciw wściekliźnie. • Lokalna Grupa Działania
  Stowarzyszenie Dolina Karpia
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie
  pomocy na operacje z zakresu: • 8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego
  przez Krakowski Park Technologiczny, został oficjalnie
  zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora
  w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości
  świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców
  zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy.


[2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia