• OGŁOSZENIE
  WÓJTA GMINY PRZECISZÓW
  z dnia 22 lipca 2019 r.
  w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów:


  – uchwały nr XLIII/254/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów;

  – uchwały nr VIII/60/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów. • Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

  Uprzejmie informujemy iż 16-07-2019 w Baranówce odbyło spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.


 • Z dniem 1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


 • Od pierwszego lipca do 31 grudnia tego roku przyszli i obecni klienci PGNiG Obrót Detaliczny mogą skorzystać ze specjalnej pożyczki w BOŚ Banku na cele ekologiczne. W ramach „Pełnym oddechem” otrzymać można do 100.000 tys. zł. pożyczki z oprocentowaniem stałym 3% w skali roku, dla pożyczek z okresem spłaty do 36 miesięcy, zmienne: WIBOR 6M + 2,5 p.p. dla pożyczek z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy oraz niską prowizję przygotowawczą: 5% kwoty pożyczki.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że w dniach
  01-08-2019 do 02-09-2019
  producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku
  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  wykorzystanego do produkcji rolnej do wniosków należy
  dołączyć faktury za okres od 01-02-2019 do 31-07-2019

  UWAGA
  Obowiązują, nowe wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
  Do pobrania w rozwinięciu tej wiadomości • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


 • Wójt Gminy Przeciszów
  Ogłasza przetarg na roboty budowlane:
  Remont Drogi dojazdowej do pól (działka 477) w miejscowości
  Przeciszów - Las na długości 550[m].


 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP V
  w Piotrowicach – Gmina Przeciszów

  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój rozpoczęło budowę kanalizacji sanitarnej ETAP- V na terenie miejscowości Piotrowice.

  Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”


 • Związek spółek wodnych w Oświęcimiu informuje, że nowym inkasentem na terenie Gminnej Spółki Wodnej w Przeciszowie została Pani Aneta Cygan.


  Składkę na rzecz utrzymania urządzeń melioracyjnych w roku 2019
  Pani Aneta Cygan będzie zbierać od 23.07.2019 r. do 18.08.2019 r.
  w następujących dniach:

  - PONIEDZIAŁKI w godzinach: 9:00 - 12:00 w siedzibie byłego
  Kółka Rolniczego w Piotrowicach,

  - WTORKI w godzinach : 9:00 -12:00 w Domu Kultury w Przeciszowie,

  - ŚRODY w godzinach: 14:00 - 17:00 w Domu Kultury w Przeciszowie

[2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]

Ogłoszenia