• URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
  oraz URZĄD GMINY PRZECISZÓW
  ZAPRASZAJĄ
  mieszkańców Gminy Przeciszów
  na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
  z Funduszy Europejskich
  termin dyżuru:
  28 marca 2018 roku (środa)
  godz. 12.30-14.30 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w ramach
  kampanii informacyjno – edukacyjnej ułatwiającej złożenie
  JPK VAT zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na
  spotkania w ramach

  „SOBOTY Z JPK”:

  17 lutego 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00
  24 lutego 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00


  Spotkania dedykowane są dla mikroprzedsiębiorców
  w związku z wprowadzeniem obowiązku składania
  Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) od dnia
  01.01.2018 r.


 • Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.


 • Sołtys wsi Przeciszów informuje,
  że nakazy płatnicze na podatek oraz blankiety opłat za odpady
  będą wydawane w Domu Kultury w Przeciszowie
  w dniach od 19 do 21 lutego tj. (od poniedziałku do środy)
  w godzinach od 9:00 – do 17:00.


 • Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań: „Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz „Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów”


 • ZARZĄDZENIE Nr 16/2018
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 12 lutego 2018 r.


  w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 • INFORMACJA Rekrutacja do przedszkoli
  na rok szkolny 2018/2019


 • Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię
  informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym
  roku "LSR w 2018"
  , informuje o zaplanowanych
  w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/
  wniosków o przyznanie pomocy.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2018 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 • Urząd Gminy Przeciszów ogłasza nabór na listę rezerwową do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na rok 2018, polegający na wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
  Deklarację winny złożyć również osoby, które wcześniej złożyły wstępną deklarację oraz potwierdzenie uczestnictwa w Programie i nadal ją podtrzymują.
  Deklarację należy składać w terminie od 12 lutego 2018 do 23 lutego 2018 w Urzędzie Gminy Przeciszów pok. nr 7 a.
  Data złożenia deklaracji będzie miała wpływ na pozycję na liście rezerwowej.

[2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]

AKTUALNOŚCI

2018

Ogłoszenia