• KOLONIE LETNIE 2018  OFERTA PRZEZNACZONA DLA DZIECI ROLNIKÓW
  DO 16 ROKU ŻYCIA – urodzonych po 1 stycznia 2002 r.!
 • MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postepowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej


 • W dniach 19-20.05.2018 odbył się w Inowrocławiu jeden
  z największych konkursów modelarskich. O tytuł najlepszych
  przyszło zmierzyć się modelarzom z Polski i z za granicy.


 • W dniu 19 maja 2018 roku w Domu Kultury w Przeciszowie
  odbył się Konkurs Piosenki „Majowe Śpiewanie”.
  Wydarzenie ma już długą tradycję i na stałe wpisało się
  w kalendarz wydarzeń kulturalnych w gminie Przeciszów.


 • Wójt Gminy Przeciszów informuje, że w dniu 24.05.2018 r. wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (na okres 3 lat) na terenie gminy Przeciszów, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Decyzja nr KR.RET.070.137.2018 z dnia 23.04.2018 r.


 • Zarządzenie Nr 40 /2018
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 17 maja 2018 r.

  w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów:
  Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8
  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeciszowie ul. Podlesie 92


 • INFORMACJA STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO

  O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ
  DLA SPOŁECZEŃSTWA W SPRAWIE BUDOWY
  ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
  W OŚWIĘCIMIU • Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. • 23 maja 2018r.
  o godz.12.00 – XXXVII sesja Rady Gminy
  w sali Domu Kultury w Przeciszowie
 • W dniu 27 marca 2018 r. Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber przy kontrasygnacie Antoniego Wójcickiego Skarbnika Gminy podpisał umowę o dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

[4] [5] [6] 7 [8] [9] [10]

Ogłoszenia