wróc do listy wiadomości

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. wymiaru podatków

2018-07-31 8:00:10

Wójt Gminy Przeciszów Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. wymiaru podatków

Wójt Gminy Przeciszów

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

      w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1

Stanowisko: podinspektor ds. wymiaru podatków

 

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5. nieposzlakowana opinia,

 6. wykształcenie i staż pracy: co najmniej średnie oraz co najmniej rok stażu pracy  w administracji publicznej

7. znajomość procedur postępowania podatkowego i ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, leśnym, ordynacja podatkowa, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,

II. Wymagania dodatkowe:

 

1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

2. komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,

3. umiejętność pracy w zespole.

4. prawo jazdy kat. B.

5. dyspozycyjność.

 

III. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

 

1. prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie  :

- wymiar podatku od nieruchomości,

- wymiar podatku rolnego,

-  wymiar podatku leśnego,

- wymiar podatku od środków transportowych.

od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych.

2. prowadzenie postępowania w zakresie podatków objętych „ tajemnicą skarbową”.

3. współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku

prowadzonego postępowania administracyjnego.

4. przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesuwania terminów

płatności, rozłożenia na raty.

5. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.

6. prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych .

7. sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat.

8. przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat.

9. prowadzenie kontroli podatkowej u podatników.

10. prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną de minimis dla przedsiębiorców i rolników.

11. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom i rolnikom.

12. wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis.

13. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, łącznie z rozliczeniem dotacji przekazanej na ten cel.

14. Prowadzenie ewidencji obiektów  świadczących usługi hotelarskie.

 

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

2. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

7. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

10. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

 

Wszystkie składane dokumenty niebędące oryginałami winny być potwierdzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

   V. V. Warunki pracy:

stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu,

narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej,

praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

wymiar czasu pracy -  cały etat,

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

VI.VI.  Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.

 

 

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres 32-640 Przeciszów, ul. Podlesie 1 w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków” w terminie do dnia 14.08.2018 do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja     o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przeciszów http://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow , http://www.przeciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Przeciszów.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie.

Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Przeciszów lub telefonicznie pod numerem(033) 8414-146. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Sekretarz Gminy.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Wójt.

Przewidywany termin zatrudnienia od 1 września 2018 roku.

VIII.  VIII. Informacje dodatkowe:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I - etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert

II – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne

Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy).

Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminy kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nie określony.


                                                                                          

Wójt Gminy

                                                                                         (-) Bogdan Cuber


Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia