wróc do listy wiadomości

Program współpracy gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

2018-09-11 14:28:36

Wójt Gminy Przeciszów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

 

 

Program współpracy gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Wójt Gminy Przeciszów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Przeciszów , do wnoszenia propozycji, w terminie od  12 września do 27 września br., na adres: gmina@przeciszow.pl

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Projekt Programu współpracy gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok", na „Formularzu zgłoszenia opinii”

Jednocześnie informujemy, iż  zgodnie z art. 5a ust. 4 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

1. cel główny i cele szczegółowe programu;
2. zasady współpracy;
3. zakres przedmiotowy;
4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;
5. priorytetowe zadania publiczne;
6. okres realizacji programu;
7. sposób realizacji programu;
8. wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;
9. sposób oceny realizacji programu;
10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia