wróc do listy wiadomości

OGŁOSZENIE

2018-09-24 14:28:04

OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XLI/244/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice

 

 

Przeciszów, dnia 24.09.2018r

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XLI/244/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję o przyjęciu
w dniu 23 sierpnia 2018 r. przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XLI/244/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice

 

Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Przeciszów.

Przedmiotowa uchwała w sprawie miejscowego planu obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

AKTUALNOŚCI

2019

Ogłoszenia