wróc do listy wiadomości

Sesja Rady Gminy Przeciszów - 06.11.2018

2018-11-02 7:25:17

6 listopada 2018r. o godz.15.00 – XLIV sesja Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Przeciszowie

  

  Przewodnicząca

Rady Gminy Przeciszów                  

               

  Przeciszów, dnia  30 października 2018r.

 

                                                                                      

              

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów

zwołuje w dniu

 

 6 listopada 2018r.

o godz.15.00 –   XLIV sesję Rady Gminy

w Urzędzie Gminy w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

5.  Podjęcie uchwały w sprawie ogólnodostępności infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Las zgłoszonej do dofinansowania w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia  i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w latach 2015-2018

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie Gminy Przeciszów na 2018 rok.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/209/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. Rady Gminy Przeciszów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów.

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie posiedzenia.  

 

                                                                                                  

                                                                                                    

                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                            Rady Gminy Przeciszów

 /-/ Anna Momot

                                                                                         

 

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia