wróc do listy wiadomości

III sesja Rady Gminy - 7.12.2018

2018-12-03 7:35:31

7 grudnia 2018r. o godz.13.00 – III sesja Rady Gminy w Domu Kultury w Przeciszowie

 

Przewodniczący

Rady Gminy Przeciszów                                   

Przeciszów, dnia  30 listopada 2018r.

 

 

              

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów zwołuje w dniu

 

7 grudnia 2018r.

o godz.13.00 –  III sesję Rady Gminy

w Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego i złożenie ślubowania.

3.  Uchwalenie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.  Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Budżetu.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/188/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2017r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przeciszów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek na rzecz Gminy Przeciszów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do wydzielenia i nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Przeciszów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do wydzielenia i nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Przeciszów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie powołania Rady Społecznej w SP ZOZ Przeciszów.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                             

Przewodniczący

Rady Gminy Przeciszów

/-/ Marek Trzaska

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia