wróc do listy wiadomości

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych

2018-12-06 10:47:42

Wójt Gminy Przeciszów Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych

 

Wójt Gminy Przeciszów

Ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych

I.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe
2) dobra umiejętność obsługi komputera (programy systemowe i użytkowe), faxu,
    kserokopiarki oraz umiejętność wykorzystywania w pracy Internetu,
3) pełna zdolność do czynności prawnych,
4) korzystanie z pełni praw publicznych,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wakującym stanowisku,
6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) nieposzlakowana opinia.

II.Wymagania dodatkowe: 
1) umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania kontaktów,
2) odporność na stres,
3) dyspozycyjność,
4) znajomość przepisów prawnych w zakresie: Prawa zamówień publicznych, Prawo budowlane
5) umiejętność stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
6) umiejętność analizowania,
7) umiejętność dokonywania obliczeń statystycznych, finansowych oraz analiza otrzymanych
    wyników. 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

w zakresie zamówień publicznych:

Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań

przetargowych, a w szczególności:

1. Zapewnienie zgodności realizowanych przez Urząd zamówień z ustawą Prawo zamówień   publicznych.

2. Prowadzenie dla Urzędu rejestru zamówień publicznych.

3. Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań

   przetargowych, a w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwały Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy celem udzielania zamówienia publicznego z określeniem trybu postępowania przetargowego w zależności od charakteru i wartości zadania,

2) opracowywanie ogłoszeń do biuletynu zamówień publicznych, prasy i na tablicach  ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,

3) opracowywanie zaproszeń i wysyłanie ich do oferentów przy zapytaniu o cenę,  negocjacjach z ogłoszeniem i bez ogłoszenia oraz przetargach ograniczonych,

4) opracowywanie i sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie  z ustawą

    Prawo zamówień publicznych,

5)  sporządzanie dokumentacji przetargowej,

6)   prowadzenie rejestru firm zainteresowanych materiałami przetargowymi, wysyłanie  materiałów   

      przetargowym za zaliczeniem pocztowym na życzenie oferenta oraz prowadzenie  

       korespondencji z oferentami,

7)   uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej i jej obsługa,

8)   sprawdzanie prawidłowości złożonych dokumentów wymaganych w materiałach przetargowych  

       i zabezpieczenia wadium,

9)   sporządzanie protokołów wraz z załącznikami z przeprowadzonych przetargów,

10) sporządzanie ogłoszeń o wyborze oferty oraz wysyłanie ich do wszystkich oferentów        

      biorących udział w przetargu oraz do biuletynu zamówień publicznych jeżeli przetarg   w nim 

      ogłoszono,

11) dopilnowanie terminów umów i zwrotu wadium,

12) prowadzenie korespondencji i czynności w przypadku odwołań i protestów,

13) prowadzenie rejestrów przetargów nieograniczonych, ograniczonych, zamówień „z wolnej ręki”,

      zapytania o cenę, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia oraz  aukcji elektronicznych,

14) opisywanie rachunków i faktur, zakwalifikowanie ich pod dany tryb oraz niezwłoczne  

      przekazywanie ich Skarbnikowi Gminy do realizacji,

15) kontrolowanie zamówień publicznych udzielanych „z wolnej ręki”,

16) przygotowywanie umów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz prowadzenie ich

      ewidencji,

17) przygotowywanie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta sprawozdań, ocen, analiz i bieżących             

      informacji o realizacji zadań prowadzonych w oparciu o ustawę  Prawo zamówień publicznych,

18) dokonywanie wyboru trybu zamówienia publicznego na podstawie określenia wartości

      zamówienia,

19) sporządzanie wniosków i przedkładanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy dotyczących

      przeprowadzenia zamówienia publicznego,

20) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji postępowania przetargowego,

21) prowadzenie rejestru umów zleceń i o dzieło zawieranych z osobami nie będącymi

      przedsiębiorcami

22) udzielanie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym w zakresie organizowania

      przetargów, w szczególności poprzez opracowywanie projektów dokumentów

      wzorcowych celem uprawnienia procedur przetargowych

 

 

w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych:

Aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe na realizację inwestycji gminnych, w tym:

1. Opracowywanie wniosków i dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków  finansowych na  

    planowane inwestycje oraz uzgadnianie i rozeznanie możliwości  pozyskania środków    

    pozabudżetowych, w formie dotacji lub z innych funduszy  pomocowych,

2. Opracowywanie wniosków i dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków  finansowych na  

    planowane inwestycje oraz uzgadnianie i rozeznanie możliwości  pozyskania środków z  

    Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej, Funduszu Ochrony Gruntów  

    Rolnych,  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kontraktów 

    Wojewódzkich, w formie pożyczek.

3. Konstruowanie wniosków w zakresie dotacji z unijnych funduszy strukturalnych

4. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych
    na realizację inwestycji,

5. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na
    cele inwestycyjne

 

 

IV. Wymagane dokumenty

1. podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

2. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

7. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

10. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

Wszystkie składane dokumenty niebędące oryginałami winny być potwierdzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” przez składającego dokumenty.

   V. Warunki pracy:

·         stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu,

·         narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

·         na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej,

·         praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

·         wymiar czasu pracy -  cały etat,

·         zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

VI. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.

 

VII.      Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds.zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych w terminie do dnia 17.12.2018 do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przeciszów http://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow , http://www.przeciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Przeciszów.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie.

Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Przeciszów lub telefonicznie pod numerem(033) 8414-146. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Sekretarz Gminy.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Wójt.

VIII.  Informacje dodatkowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I - etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert
II – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne
Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy).
Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminy kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.

 


 

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia