wróc do listy wiadomości

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2019 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów

2019-01-08 11:34:57

Zarządzenie Nr 2 /2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2019 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów

Zarządzenie Nr 2 /2019

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 8 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2019 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.); § 4 uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie:  określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów   polegającego   na   tworzeniu   warunków   sprzyjających   rozwojowi   sportu   (Dz.   Urz.   Woj. Małopolskiego z dnia 10 lutego 2011 r. Nr 57, poz. 454 ) oraz uchwały Nr XIII/75/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.   Urz.   Woj. Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 586, poz. 6761 )

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

zarządza, co następuje:

 

§1

1.    Ogłaszam:

1)            otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 przez kluby sportowe,

2)     nabór na członków Komisji Konkursowej.

2.   Szczegółowe informacje dotyczące:

1)            rodzaju zadania,

2)     wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

3)            zasad przyznawania dotacji,

4)     wymogów formalnych, jakie winna spełniać oferta,

5)            terminów i warunków realizacji zadania,

6)     miejsca i terminu składania ofert,

7)     miejsca i terminu otwarcia ofert,

8)            terminu, trybu i kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert,

9)            zastrzeżenia o prawie odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert,

10)     zastrzeżenia o możliwości unieważnienia konkursu, zawiera:

„Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe" - stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3.            Osoby zainteresowane naborem na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać swoje kandydatury w terminie do 23 stycznia 2019 r.

4.            Wybór członków Komisji zostanie dokonany na podstawie kryteriów określonych
w § 3 ust. 6 zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: określania zasad powoływania i trybu postępowania Komisji Konkursowych.

5.            Skład Komisji Konkursowej zostanie ogłoszony zarządzeniem w terminie do 25 stycznia 2019 r.

 

§2

Zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert zostały określone w zarządzeniu nr 20 /2011 Wójta Gminy Przeciszów z dnia  24 lutego 2011 r. w sprawie: określania zasad powoływania i trybu postępowania Komisji Konkursowych. Z zarządzeniem, o którym mowa można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Przeciszowie przy ul. Podlesie 1 (w  godzinach pracy  Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7.00 - 15.00, wtorek: 7.00 - 16.00, piątek: 7.00 - 14.00,  oraz  na  stronie internetowej: www.przeciszow.pl.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Przeciszów

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia