wróc do listy wiadomości

Informacja Wójta Gminy w sprawie odśnieżania chodników

2019-01-09 6:34:00

W związku z trwającym sezonem zimowym oraz licznymi pytaniami mieszkańców Wójt Gminy Przeciszów informuje właścicieli nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników.

 

 

W związku z trwającym sezonem zimowym oraz licznymi pytaniami mieszkańców Wójt Gminy Przeciszów informuje właścicieli nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników.

           Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodnik to wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zgodnie z przepisem właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przyległego do jego nieruchomości. Właściciel, który uchyla się od obowiązku utrzymywania czystości i porządku może zostać ukarany grzywną, którą wymierza się w trybie obowiązującym przy ściganiu wykroczeń.

Właściciela obciąża odpowiedzialność cywilna za skutki wypadków spowodowanych brakiem dbałości o chodnik w zakresie wymienionym   w  ustawie  o  utrzymaniu czystości   i  porządku
w gminach.

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia