wróc do listy wiadomości

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Przeciszów

2019-01-30 8:31:07

ZARZĄDZENIE NR 10 /2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

 

ZARZĄDZENIE NR  10 /2019

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm), art.154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia , harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

§ 2. Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia , harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do Publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia nr 10/2019

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia   29 stycznia 2019  r

 

 

 

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia nr /2019

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia    29 stycznia 2019 r.

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia