wróc do listy wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 11 /2019 Wójta Gminy Przeciszów

2019-01-31 13:40:37

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11 /2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia o wyborze ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2019

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11 /2019
Wójta Gminy Przeciszów
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia o wyborze ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów
przez kluby sportowe w roku 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr
IV/18/11 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 10 lutego 2011 r. Nr 57, poz. 454) oraz uchwały Nr XIII/75/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie:
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 586, poz. 6761 )

Wójt Gminy w Przeciszowie
zarządza co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu ofert przez komisję konkursową w dniu 30.01.2019 roku w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2019. Ogłaszam wybór ofert na realizację zadań: ułatwienie dostępu do uprawiania sportu oraz poprawa warunków jego uprawiania w dyscyplinach sportowych:


1) piłki nożnej w sołectwie Przeciszów,
2) piłki nożnej i tenisa stołowego w sołectwie Piotrowice,
3) organizacja i prowadzenie zajęć piłki nożnej dla najmłodszych na terenie Gminy
Przeciszów

§ 2

Realizację zadań wymienionych w § 1 zlecono następującym podmiotom
- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przeciszovia” w Przeciszowie ul. Podlesie 94, któremu
przyznano dotację w wysokości 100.000,00 zł rocznie
- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Piotrowice ” w Piotrowicach ul. Kościelna 10 ,
któremu przyznano dotację w wysokości 97.000,00 zł rocznie
- Stowarzyszeniu Akademia Piłkarska Przeciszów. ul. Andrychowska 222 , 32-641
Piotrowice, któremu przyznano dotację w wysokości 20.000 zł rocznie.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Przeciszowie w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia