wróc do listy wiadomości

Nabór na wolne stanowisko pracy Monter - konserwator

2019-03-11 11:49:18

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Monter - konserwator

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Monter - konserwator

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

b)    znajomość zagadnień z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych,

c)    brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,

d)    dyspozycyjność,

e)    brak przeciwskazań do pracy zmianowej, oraz w trudnych warunkach terenowych                     i pogodowych,

f)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

g)    prawo jazdy kategorii B, T.

 

2. Wymagania i umiejętności mile widziane:

a)    preferowany kierunek wykształcenia: instalacyjny w branży sanitarnej,

b)    staż pracy w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym,

c)    prawo jazdy kategorii C.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    obsługa i utrzymanie ruchu sieci wodociągowej,

b)    prowadzenie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych na sieciach wodociągowych i przyłączach,

c)    usuwanie awarii na sieci i przyłączach,

d)    budowa nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

e)    prowadzenie pojazdów służbowych oraz obsługa drobnego sprzętu budowlanego,

f)     wykonywanie innych prac zleconych.

 

4. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000; z późn. zm.),

b)    list motywacyjny.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ul. Długa 166 w godzinach od 7:00-15:00 pocztą elektroniczną na adres: gzwik@gzwik.przeciszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Gminnego Zakładu Wodociągów I Kanalizacji w Przeciszowie ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Monter-Konserwator w terminie do dnia 26.03.2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru i zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na stronie internetowej GZWiK w Przeciszowie www.gzwik.przeciszow.pl/.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 841- 32-27.

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia