wróc do listy wiadomości

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PRZECISZÓW

2019-05-23 12:30:15

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Przeciszów zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Przeciszów raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

 Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

 Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

 

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia