wróc do listy wiadomości

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2019-06-06 12:01:02

WÓJT GMINY PRZECISZÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

 

WÓJT GMINY PRZECISZÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

1. Nazwa stanowiska pracy:  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

2. Miejsce pracy: Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów

3. Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba – 1 etat

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOWI:

Na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może być zatrudniona osoba, która:

1)ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada:

a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o którym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,

c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

4) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi;

5)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

6)cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II. WYMAGANIA DODATKOWE(pożądane):

1) znajomość pracy w aplikacji „ŹRÓDŁO” do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych;

2)dobra znajomość przepisów w zakresie: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o zgromadzeniach, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ,ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

3)wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyskrecja, rzetelność, dyspozycyjność;

4)prawo jazdy kat. B.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1)Realizowanie całokształtu spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o ochronie danych osobowych, prawa prywatnego międzynarodowego, ustawy o cudzoziemcach, umów międzynarodowych, ustawy o orderach i odznaczeniach  oraz innych aktów prawnych dotyczących spraw osobowych, a w szczególności:

1. sporządzanie protokołów i aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego;

2. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;

3. nanoszenie w aktach wzmianek dodatkowych i przypisków;

4. przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego;

5. rejestracja danych i dokonywanie zmian w rejestrze PESEL, sprawdzanie poprawności danych w rejestrze PESEL oraz inicjowanie postępowań w celu usunięcia niezgodności;

6. prowadzenie akt zbiorowych do sporządzonych aktów;

7. wydawanie zaświadczeń stwierdzających: a) zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą; b) brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

8. sporządzanie wniosków o nadanie medalu „ Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie związanych z tym uroczystości;

9. przekazywanie danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego;

10. rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP, przenoszenie oraz odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;

11. prowadzenie spraw związanych z unieważnieniem, sprostowaniem i uzupełnianiem aktów stanu cywilnego;

12. prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska;

13. migracja aktów stanu cywilnego;

14. prowadzenie archiwum USC zgodnie z ustawą o archiwach państwowych;

15. prowadzenie korespondencji konsularnej z zakresu zdarzeń stanu cywilnego.

 

2) w zakresie obsługi  Rady Gminy i Komisji

1 .organizacyjne przygotowanie sesji Rady  i posiedzeń Komisji,

2. zapewnienie prawidłowego i terminowego przygotowania materiałów na sesje i posiedzenia Komisji,

3. opracowywanie z obrad protokołów, wniosków, opinii i interpelacji,

4. prowadzenie rejestru uchwał,

5. przekazywanie dokumentów z sesji posiedzeń odpowiednim jednostkom oraz czuwanie nad ich realizacją,

6. przygotowywanie wniosków w sprawie diet radnych.

7. przekazywanie uchwał, zarządzeń porządkowych i zarządzeń wójta do organu nadzorczego oraz współdziałanie w publikacji prawa miejscowego,

8. zbieranie danych oraz terminowe sporządzanie zbiorczych odpowiedzi dotyczących realizacji uchwał,

9. prowadzenie ewidencji zapytań, interpelacji i wniosków radnych,

10.  obsługa medialna i fotograficzna sesji rady gminy,

11. prowadzenie  spraw związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników i ich wyborem do sądów powszechnych.

 

3)w sprawach pozostałych:

1. prowadzenie spraw w zakresie udzielania pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie Gminy,

2.rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie imprez masowych,

3.przygotowywanie projektu decyzji o zakazie odbycia imprezy, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi.

 

 

IV. Wymagane dokumenty

1.       podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu własnoręcznie podpisane

2.       życiorys (CV) własnoręcznie podpisany

3.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5.       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

6.       Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

7.       podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8.       podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.       podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

10.   podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

Wszystkie składane dokumenty niebędące oryginałami winny być potwierdzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” przez składającego dokumenty.

   V. Warunki pracy:

·         stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu,

·         narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

·         na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej,

·         praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

·         wymiar czasu pracy -  cały etat,

·         zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 

VI. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.

 

VII.         Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego” w terminie do dnia

 24 czerwca 2019 do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja     o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przeciszów http://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow , http://www.przeciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Przeciszów.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie.

Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Przeciszów lub telefonicznie pod numerem(033) 8414-146. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Sekretarz Gminy.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Wójt.

 

VIII.           Informacje dodatkowe:
1) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I - etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert
II – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne
2) Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.
3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy).
Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminy kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.
5) Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone

do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia;

6) Kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w terminie do 3 miesięcy dnia ogłoszenia wyników naboru.

Po wskazanym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone;

7) Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania naboru w każdym czasie bez podania

przyczyny;

8) W przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty wydawane są ich nadawcom albo komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od daty unieważnienia naboru.

 

9) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Przeciszowie danych osobowych interesantów jest Gmina Przeciszów reprezentowana przez Wójta Gminy Przeciszów z siedzibą przy,- ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów, kontakt: telefon: +48 (33) 841 32 94 , e-mail: gmina@przecizow.pl

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@przeciszow.pl.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c art. 9 ust. 2 lit. b i art. 10 RODO oraz art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz.902 ze zm.) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego tj. czynności przed zawarciem umowy.

4. Twoje dane osobowe możemy ujawniać odbiorcom świadczącym usługi pocztowe, podmiotom kontrolującym administratora. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać także wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone.

6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9 Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 


Dokumenty do pobrania:

 

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia