wróc do listy wiadomości

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZECISZÓW

2019-07-25 12:08:51

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZECISZÓW z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów:
– uchwały nr XLIII/254/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów; – uchwały nr VIII/60/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów.

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PRZECISZÓW

z dnia 22 lipca 2019 r.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), oraz art. 29, 39, 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów:

–     uchwały nr XLIII/254/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów;

–     uchwały nr VIII/60/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów.

     Obszary zmiany studium przedstawiono na załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Przeciszów nr VIII/60/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Do dnia 30 sierpnia 2019 r. zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski mogą być przesłane pocztą lub złożone osobiście w  siedzibie Urzędu Gminy w Przeciszowie: 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1  oraz  powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

     Projekt ww. zmiany studium wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, pok.7 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1:

–   w formie pisemnej;

–   ustnie do protokołu - w sekretariacie Urząd Gminy Przeciszów;

–   za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres: gmina@przeciszow.iap.pl

Wnioski lub uwagi  można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przeciszów.

 

WÓJT GMINY  PRZECISZÓW

   (-)TOMASZ KOSOWSKI

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia