wróc do listy wiadomości

Sesja Rady Gminy Przeciszów

2019-09-25 8:12:37

X sesja Rady Gminy w dniu 01 października 2019r.o godz.15.30 w sali Domu Kultury w Przeciszowie

w dniu 01 października 2019r.

o godz.15.30 –  X sesja Rady Gminy

w  sali Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja Wójta z działalności między sesjami.

5.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/103/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

6.  Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przeciszów.

8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Oświęcim.

9. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przeciszów.

10. Uchwała w sprawie zmian dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu Gminy Przeciszów na 2019 rok.

11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów.

12  Interpelacje i zapytania radnych.

13. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                    

             Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marek Trzaska

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia