wróc do listy wiadomości

Informacja Starosty Oświęcimskiego

2019-10-11 7:26:54

INFORMACJA Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725) STAROSTA OŚWIĘCIMSKI INFORMUJE, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (parter , pokój 25 ) w terminie 25.10.2019 – 18.11.2019 r., w godzinach od 9.00 do 14.00
zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego weryfikacji i poprawy jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi, realizowanego w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Przeciszów.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków został opracowany na podstawie art. 20 ust. 1-3a, art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019, poz. 393) Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione ww.
projekcie, może w podanym terminie zapoznać się z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić ewentualne uwagi do danych zawartych w projekcie. Niestawienie w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu 15 dni roboczych, od terminu zakończenia wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, mogą w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego informacji o modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze
decyzji.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy. 

Starosta Oświęcimski
Marcin Niedziela

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia