wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie - deratyzacja

2019-10-22 14:32:18

OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Przeciszowie przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji na swoich nieruchomościach.

 

 

  Urząd Gminy w Przeciszowie przypomina wszystkim  dministratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji na swoich ieruchomościach.

       Zasady i terminy odszczurzania zostały określone w § 22 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów (Dz. U. Woj. Małop. z 2017, poz. 7730).

 

Deratyzacji podlegają:

1)      obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności,

2)      obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze

3)      obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów, altany na pojemniki do gromadzenia odpadówdo gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe

4)      korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, przyłączenia wodociągowe.

 

Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzić w następujący sposób:

1)       w miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę, uzupełniając ją w czasie trwania akcji;

2)       miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją: UWAGA TRUCIZNA !;

3)       miejsca wyłożenia trutek powinny być stale nadzorowane;

4)       po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zabrać, natomiast w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni trutkę należy wykładać aż do momentu kiedy przestanie być zjadana przez gryzonie.

 

Jednoczenie informuje się, że aby zabieg deratyzacji był skuteczny, powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowaną firmę DDD.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia