wróc do listy wiadomości

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - obowiązek selektywnej zbiórki i zmiany w deklaracjach

2019-11-21 11:34:40

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która obowiązuje od dnia 6 września 2019 r. wprowadza zmiany m.in. w następującym zakresie: Wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich mieszkańców, którzy przebywają na danej nieruchomości jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. Ustawa nie przewiduje już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe deklaracje, w których oznaczono brak prowadzenia selektywnej zbiórki muszą zostać „zastąpione” deklaracjami wskazującymi prowadzenie selektywnej zbiórki. Wobec tego właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoby które mają złożoną deklarację i zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki nie muszą składać deklaracji ponownie.

 

1. Wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich mieszkańców, którzy przebywają na danej nieruchomości jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. Ustawa nie przewiduje już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe deklaracje, w których oznaczono brak prowadzenia selektywnej zbiórki muszą zostać „zastąpione” deklaracjami wskazującymi prowadzenie selektywnej zbiórki. Wobec tego właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nową deklarację należy złożyć w pokoju nr 206 Urzędu Gminy Przeciszów, przesłać elektroniczną skrzynką podawczą (ePUAP) lub pocztą.

 

Jednocześnie informujemy, że osoby które mają złożoną deklarację i zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki nie muszą składać deklaracji ponownie.

 

2. Zmiana terminu składania nowych deklaracji.

       W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, zgon mieszkańca oraz inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklaracje ze zmianą za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia i analogicznie w miesiącach następnych).

       Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. pan>

 

Jednocześnie informujemy, że osoby które mają złożoną deklarację i zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki nie muszą składać deklaracji ponownie.

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia