wróc do listy wiadomości

Dlaczego wzrosły opłaty za odbiór odpadów komunalnych?

2019-12-23 12:22:12

Dlaczego wzrosły opłaty za odbiór odpadów komunalnych? Od stycznia 2020r. r. wzrasta opłata za odbiór odpadów komunalnych. Podstawowa miesięczna stawka wzrośnie z 12 zł do 26 zł za osobę, natomiast stawka podwyższona (gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny) wzrośnie z 17 zł do 52 zł za osobę. Należy tutaj wyjaśnić, że stawka opłaty w 2019r. za odpady selektywne powinna realnie wynosić 16,00 zł (gmina dopłacała z budżetu 4,00 zł miesięcznie do każdego mieszkańca). Zatem wzrost opłaty za odpady segregowane wynosi 62,5% a nie jak wszyscy sugerują ponad 100%.

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie z opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie na osobę dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku. Osoby, które będą chciały zadeklarować kompostowanie bioodpadów będą musiały złożyć w 2020r. nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że w 2020r. zmieniła się częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które będą teraz odbierane 2 razy w miesiącu oraz odpadów  biodegradowalnych, które odbierane będą w miesiącach kwiecień – październik również 2 razy w miesiącu. Oprócz tego  jest możliwość aby w przyszłym roku wprowadzić dodatkową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Wzrost opłaty został określony Uchwałą nr XII/78/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Zwiększona opłata wynika bezpośrednio z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, który został otwarty 13 listopada  br. W przetargu została złożona tylko jedna oferta.Taki stan rzeczy powoduje, że nie ma konkurencji, zatem ceny za odpady komunalne dyktowane są przez firmy. Według obowiązujących przepisów prawnych gmina nie może nie zorganizować przetargu a zaproponowane w nim ceny nie  podlegają już negocjacji.

Jak firmybiorące udział w przetargach tłumaczą wzrost cen za odpady komunalne?

Firmy biorące udział w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminach tłumaczą wzrost cen za odpady komunalne m.in.:

Ø  znaczącym wzrostem wynagrodzeń pracowników, co jest związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia jak również sytuacją na rynku pracy,

Ø  wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych,

Ø  wzrostem opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów na wysypiskach), ustalanej przez rząd. W roku 2018 stawka ta wynosiła 140 zł, w roku 2019  - 170 zł, w 2020 - 270 zł.

 

Znaczący wzrost produkcji śmieci z naszych gospodarstw domowych

Oprócz wyżej wykazanychprzyczyn, do wzrostu opłaty przyczynił się również wzrost ilości wytwarzanych  śmieci w naszej gminie. W podziale na poszczególne frakcje przedstawia się on w sposób następujący:

 

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych[Mg]

2016

2017

2018

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1376,95

1503,43

1529,62

Odpady wielkogabarytowe

45,48

93,52

134,92

Odpady ulegające biodegradacji

165,99

171,30

239,330

Opakowania z papieru i tektury

6,86

10,16

38,652

Opakowania z tworzyw sztucznych

84,48

83,14

88,246

Opakowania z metali

0,94

3,54

Opakowania ze szkła

114,30

113,069

103,228

Odpady betonu i gruzu

181,10

153,84

65,861

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

10,58

5,68

4,741

Leki

0,1

0,08

0,015

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

2,14

2,24

0,67

Leki

0,1

0,08

0,015

Zużyte opony

6,86

15,32

14,50

Baterie i akumulatory

-

0,020

0,020

Środki ochrony roślin

0,08

-

-

Inne odpady nieulegające biodegradacji

-

-

3,900

Razem

1995,86

2155,34

2223,70

     

W tabeli poniżej przedstawiono ilość odpadów jaka przypada na 1 mieszkańca w naszej gminie:

Rok

Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji

Ilość odpadów przypadająca na 1 mieszkańca na rok [kg]

Ilość odpadów przypadająca na 1 mieszkańca na m-c [kg]

2014

6131

267

22,25

2015

6075

297

24,75

2016

6100

327

27,25

2017

6073

354

29,50

2018

6066

366

30,50

 

Z wyżej przedstawionych danych można wywnioskować, że w 2018r. każdy mieszkaniec Gminy Przeciszów oddałw miesiącu ponad 30 kg odpadów. Jeszcze w 2014 roku produkowaliśmy o ok. 8 kg na miesiąc mniej.

 

W następnej tabeli zestawiono jak kształtowała się cena 1kg odpadu w kolejnych latach (obliczenia oparto wyłącznie na podstawie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów):

 

2016

2017

2018

2019

2020*

0,32 zł

0,35 zł

0,32 zł

0,56 zł

0,82 zł

*cena obliczona na podstawie danych uzyskanych z przetargu z dnia 13.11.2019r.

 

Jeżeli zatem, my wszyscy, mieszkańcy Gminy Przeciszów, jako wspólnota  nie będziemy dążyć do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów poprzez m.in. właściwe segregowanie, kompostowanie bioodpadów, ograniczenie korzystania z woreczków i reklamówek foliowych na rzecz opakowań papierowych czy toreb wielokrotnego użytku oraz uczciwe nie zadeklarujemy do systemu gospodarowania odpadami wszystkich osób, które mieszkają w naszych domach może dojść do kolejnych podwyżek cen w latach następnych.

 

Sposoby na ograniczenie kosztów systemu śmieciowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować, tzn. wpływy z opłaty wnoszonej przez mieszkańców muszą pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, jak również koszty administracyjne (opłaty pocztowe, programy komputerowe, wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą i kontrolą systemu).

Urząd Gminy Przeciszów podejmuje działania, aby zmniejszyć koszty systemu odbioru odpadów komunalnych. Dąży do tego, aby liczba mieszkańców zgłoszonych do systemu była jak najbliższa rzeczywistości. Wykonuje kontrole deklaracji, weryfikuje czy wszyscy złożyli deklaracje, następnie czy jest zgłoszona odpowiednia liczba osób – sprawdzane są m.in. nowe urodzenia i zameldowania. Prowadzona była również kompleksowa kontrola firmy wywożącej odpady.

Ponadto Urząd Gminy Przeciszów zwraca się z prośbą do mieszkańców o ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów na cmentarzach komunalnych. Koszt odbioru i zagospodarowania tych odpadów w tym roku przekroczy kwotę 110 tys. zł.

Oto kilka wskazówek, które pozwolą ograniczyć ilość tych odpadów:

Ø  Kupuj znicze wielokrotnego użytku – po wymianie wkładu możesz wykorzystać je ponownie.

Ø  Wykorzystuj ponownie sztuczne kwiaty i dekoracje, które po wyczyszczeniu odzyskają kolory i blask.

Ø  Żywe kwiaty doniczkowe przeznacz po świętach na kompost albo zabierz przed pierwszymi przymrozkami i przechowaj przez okres zimy. Przy sprzyjających warunkach pogodowych będzie można je przesadzić i wykorzystać ponownie.

Ø  Kup jeden większy kwiat w doniczce zamiast 2 czy 3 mniejszych – na śmietnik trafi mniej plastikowych osłonek.

 

Podsumowanie

Jako samorząd nie mamy jakiegokolwiek wpływu na ceny narzucane przez firmy funkcjonujące na rynku śmieciowym. Możemy tylko pilnować, aby w systemie gospodarowania odpadami były zgłoszone wszystkie osoby, aby do gminnego systemu nie trafiały odpady z przedsiębiorstw oraz aby ilość i masa wystawianych przez nas śmieci w pojemnikach była jak najmniejsza (np. poprzez kompostowanie, używanie toreb wielokrotnego użytku, pakowanie produktów w papierowe torby). Wyłącznie te wspólne działania mogą nas ustrzec przed dalszymi podwyżkami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia