wróc do listy wiadomości

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

2020-01-03 13:10:11

Wójt Gminy Przeciszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Wójt Gminy Przeciszów

 

 

działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 11, i art. 13 ust.1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 688)

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą

 

 

„Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”

 

I.                   Rodzaj zadania:

 

1. Zadanie: „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”, będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy na terenie Gminy Przeciszów.

2. Klub Senior +, w którym realizowane jest zadanie jest ośrodkiem w rozumieniu art. 51 ust.4 w związku z art. 106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm).

3. Klub Senior+ będzie działać w okresie od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2020 r.

4. Klub Senior + będzie działać 3 dni w tygodniu, w godzinach okołopołudniowych, co najmniej
4 godziny zegarowe dziennie,

5. Klub Senior +  obejmuje swoim działaniem grupę 30 osób z terenu Gminy Przeciszów.
Liczba miejsc w ośrodku dotyczy wyłącznie udziału osób starszych w wieku 60+.

6. Zadaniem klubu Senior + ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym.

7. Działania podejmowane w klubie powinny mieć na celu: integrację społeczną seniorów, działalność prozdrowotną, kulturalną i edukacyjną. Działania powinny ułatwiać seniorom realizacje pasji i zainteresowań, tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego.

8. Realizacja zadania powinna zapewniać działania mające na celu  poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życiowej osób starszych.

9. Do wzięcia udziału m.in. w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w w/w zajęciach.

10. Działania mogą przybierać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, wspólnych wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i zajęć budujących sprawność seniorów oraz innych form realizujących cele określone w warunkach konkursu.

11. Kierownik klubu zobowiązany jest posiadać kwalifikacje określone w ustawie
o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ww. ustawy, to jest 3 letni staż pracy w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

12. Klub ma zapewnić: odpowiednią liczbę pomieszczeń do spotkań oraz odpowiednie warunki sanitarne; możliwość przygotowania gorących napojów; dostęp do prasy i komputera./ Gmina zapewnia lokal z odpowiednią liczbą pomieszczeń i warunkami sanitarnymi.

13. W ośrodku w razie takiej konieczności można zatrudnić dodatkowych opiekunów na umowę
o pracę lub umowę cywilno-prawną.

14. Klub jest zobowiązany prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, składającą się w szczególności z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i list obecności.

 

II.                Uczestnicy konkursu: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity, Dz. U. z 2019, poz. 688) zwanej dalej ustawą lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej.

 

III.             Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku  2020 wynosi 60.600,00 zł.

 

 

Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

IV.             Termin i warunki realizacji zadania:

 

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego do 31 grudnia 2020 r. Wydatki poniesione w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. W przypadku otrzymania dotacji, Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennych list obecności na podstawie których ustalana będzie miesięczna frekwencja.

3. Frekwencja będzie ustalana na podstawie list obecności prowadzonych w klubie i podpisywanych każdorazowo przez osoby uczestniczące w danym dniu w zajęciach. Jako ważne będą traktowane wyłącznie podpisy osób, które złożyły wcześniej deklarację uczestnictwa

w klubie

4. Zleceniobiorca zadania będzie zobowiązany do prowadzenia miesięcznych sprawozdań
z działalności klubu, w tym z frekwencji uczestników oraz w zakresie wykorzystania przyznanych środków finansowych.

 

         

 

 

VI. Termin i warunki składania ofert:

 

1. Oferty należy składać na podstawie § 1 pkt. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku (Dz. U. 2018 r., poz. 2057) wyłącznie na formularzach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia

2.Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przeciszowie w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020 roku do godz. 14.00  lub za pośrednictwem poczty.

3. Do oferty należy dołączyć:

1/ aktualny odpis (oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru bądź inny dokument określający pełną nazwę, status prawny oraz zakres prowadzonej przez podmiot działalności, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert. Powyższy dokument powinien jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu.

2/ Oferent powinien wykazać się zasobami kadrowymi oraz rzeczowymi koniecznymi
z punktu widzenia realizacji zadania. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i prawem zamówień publicznych.

Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta.

4. Oferta złożona po terminie, oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

5. Podmioty, które składają ofertę zobowiązane są do jej złożenia w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „OTWARTY KONKURS OFERT – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA KLUBU SENIOR + ”.

6. Dopuszcza się składanie na wezwanie Wójta Gminy Przeciszów i we wskazanym przez Niego terminie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów związanych z ofertą.

 

          VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia  2020  roku  o godz. 10.00

2. Wybór oferty nastąpi w 27 stycznia  2020  roku 

3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu Gminy Przeciszów oraz na tablicy ogłoszeń.

4. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przeciszów

5. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się

w szczególności :

1/ Ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta

2/ Ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania

3/ Ocenę atrakcyjności i innowacyjności proponowanego do realizacji zadania oraz jakości jego wykonania i kwalifikacji osób realizujących

4/ Ocenę planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i społeczna praca członków,

6. W razie, gdy do postępowania konkursowego na zadanie zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, udzielający zamówienia może przyjąć tę ofertę, jeżeli spełnia ona wymagania określone
w ogłoszeniu.

7. Odrzuceniu podlega oferta :

1/ złożona po terminie

2/ posiadająca braki formalne, nie uzupełnione przez wnioskodawcę w ciągu 3 dni od daty

powiadomienia

3/ złożona na nieobowiązującym formularzu,

4/ w oczywisty sposób nieuzasadniona.

8. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych, takich jak:

- uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności

podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w wypisie z KRS,

- braku właściwych podpisów pod załącznikami,

- poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

9. W przypadku stwierdzenia w/w braków formalnych wnioskodawca zostaje powiadomiony
o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma obowiązek do ich uzupełnienia.

10.  Nie uzupełnienie we wskazanym terminie braków formalnych powoduje odrzucenie oferty.

11. Komisja obraduje na posiedzeniach jawnych. Pracy Komisji mogą się przyglądać
w charakterze obserwatora zainteresowani przedstawiciele organizacji biorących udział
w konkursie.

12. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.

13. Do zadań komisji należy:

1) zapoznanie się z podmiotami, które złożyły oferty,

2) sprawdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,

4) zapoznanie się ze złożonymi ofertami,

5) ocena formalna złożonych ofert – poprawne wypełnienie oferty oraz komplet załączników

6) Ocena merytoryczna złożonych ofert – wg. poniższych wskaźników ujętych w karcie oceny wniosku:

 

L.p.

Nazwa wskaźnika

Punktacja

1.

Ocena możliwości realizacji danego zadania

publicznego przez oferenta

0-20 pkt

 

2.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów

realizacji zadania

0-25pkt

 

3.

Ocena atrakcyjności i innowacyjności

proponowanego do realizacji zadania oraz

jakości jego wykonania i kwalifikacji osób

realizujących

0-35 pkt

 

4.

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy i

osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy

i społeczna praca członków

0-20 pkt

6.

Maksymalna liczba punktów

100 pkt

 

7) Po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek Komisji Konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w karcie oceny oraz proponuje wysokość dotacji

8) Komisja ostatecznie podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

9) Sporządzenie protokołu, który powinien zawierać :

a) oznaczenie miejsca i czasu prac komisji,

b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

c) liczbę zgłoszonych ofert,

d) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,

e) wskazanie ofert nie odpowiadającym warunkom konkursu lub zgłoszonych po

terminie,

f) propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,

g) podpisy członków komisji.

h) Karty oceny ofert stanowią załączniki do protokołu.

10) Przedstawia ocenę ofert oraz propozycję rozstrzygnięcia konkursu Wójtowi Gminy Przeciszów

11) Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

14. Kwota dotacji nie może być podzielona pomiędzy wnioskodawców projektów.

15. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoja ofertę.

16. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Wójt Gminy Przeciszów ostatecznie dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania i decyduje o wysokości udzielonej dotacji.

17. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w okresie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

18. Od wyniku konkursu oferentom nie przysługuje odwołanie.

19. Z oferentem, który wygrał konkurs sporządzona zostanie pisemna umowa na realizację zadania publicznego, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.

20. Informacji na temat konkursu udziela Urząd Gminy Przeciszów.

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia