wróc do listy wiadomości

Harmonogramu rekrutacji przedszkoli i szkół podstawowych

2020-01-31 13:55:35

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

ZARZĄDZENIE NR   8/2020

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art.154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

§ 2. Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia , harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do Publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia