wróc do listy wiadomości

Ogłoszenia konkursów na wykonywanie zadań publicznych

2020-02-10 14:54:41

Zarządzenie Nr 11 /2020 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 r.

Zarządzenie Nr  11 /2020

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia  10 lutego 2020 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2019.688 z późn. zm.) oraz uchwałą  Nr XII/82/19 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie programu współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

 

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

zarządza, co następuje:

 

§1

 

1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

a)     opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

b)     organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów

c)      podejmowanie działań mających na celu ożywienie i promocję miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

 

2. Konkursy obejmują zadania określone w Programie współpracy Gminy Przeciszów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

 

3. Konkursy zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2019.poz.688 z późniejszymi zmianami).

 

4. Ogłoszenie o konkursach w obszarach:

a)     działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b)     turystyka i krajoznawstwo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr  11/2020

Wójta Gminy Przeciszów z dnia  10.02.2020 r.

 

 

Wójt Gminy Przeciszów

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  wykonania zadania pożytku publicznego w obszarach: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym przez organizację pozarządowe i uprawnione do tego podmioty
w 2020 roku

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Nr XII/82/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.  w sprawie programu współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty działające w obszarach: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym:

1)         organizacje pozarządowe,

2)         podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy,

3)         jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

I. Rodzaje zadań :

1)  opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

 

II. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań w roku 2020: 5.000,00zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych  ).

 

III. Zasady przyznawania dotacji :

Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie. Dotację na realizację zadań o których mowa w punkcie I otrzymają podmioty, których oferty uzyskają najwyższą ilość punktów.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadań :

1.      Zadania powinny być realizowane w 2020 r.

2. Warunkiem realizacji zadań jest wygranie konkursu ofert  i  przyjęcie zlecenia realizacji zadania  poprzez  zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057),

3. Informacje zawarte w ofercie winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty. W przypadku braków formalnych oferty, w tym braku któregokolwiek załącznika do oferty dopuszcza się możliwość jego uzupełnienia w terminie  3 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy Przeciszów.

4.  W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć rzeczowo – finansowych do 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu (licząc od kwoty wyjściowej określonej w ofercie stanowiącej załącznik do umowy).

5. Pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania publicznego.

 

V. Terminy składania ofert :

Oferty zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057), ) należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania do 3 marca 2020 r.  w Urzędzie Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1, pok. 205 ( sekretariat Urzędu ).

 

Do oferty należy dołączyć:

•      aktualny odpis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub  inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

•      statut podmiotu ( jeżeli organizacja występuje o dotację po raz pierwszy lub nastąpiły w nim zmiany).

 

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w okresie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Przeciszów po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej.

Oferty będą rozpatrywane według następujących kryteriów :

1.    Merytorycznej wartości oferty przy uwzględnieniu korzyści dla mieszkańców gminy Przeciszów oraz zgodności celów konkursu z celami statutowymi organizacji:                                              0-20 punktów

2.    Kosztów oferty, w tym wysokości własnego wkładu oferenta, udziału innych źródeł finansowania i struktury wydatków                                                                                                            0-20 punktów

3.    Dotychczasowej współpracy z samorządem,  dokonaniami wnioskodawcy i  perspektywami kontynuacji oferty:                                                                                                                                     0-20 punktów

 

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

VII. Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

 

W 2019 r. udzielono wsparcia finansowego na realizację niniejszych zadań w kwocie 5.000,00zł.

 

Ramowy wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1 w pokoju na parterze  oraz na stronie internetowej gminy: www.przeciszow.pl

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr  11/2020

Wójta Gminy Przeciszów z dnia 10.02.2020 r.

 

 

Wójt Gminy Przeciszów

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  wykonania zadania pożytku publicznego w obszarze „turystyka i krajoznawstwo” przez organizację pozarządowe i uprawnione do tego podmioty w 2020 roku

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Nr XII/82/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.  w sprawie programu współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty  działające w obszarze „turystyka i krajoznawstwo”  organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, którymi w szczególności są: stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych , stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego  do udziału w otwartym

 

I. Rodzaje zadań :

  1. organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów
  2. podejmowanie działań mających na celu ożywienie i promocję miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

 

II. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie w/w zadań w roku 2020: 7.000,00 zł (słownie:  siedem tysięcy złotych)

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie.

Dotację na realizację zadań o których mowa w punkcie I. otrzymają podmioty, których oferty uzyskają najwyższą ilość punktów.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Zadania powinny być realizowane w ciągu całego roku 2020 z tym że, zakończyć powinny się nie później niż do 15.12.2020 r.

2. Warunkiem realizacji zadań jest wygranie konkursu ofert  i  przyjęcie zlecenia realizacji zadania  poprzez  zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057),

3. Informacje zawarte w ofercie winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty. W przypadku braków formalnych oferty, w tym braku któregokolwiek załącznika do oferty dopuszcza się możliwość jego uzupełnienia w terminie  3 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy Przeciszów.

4.  W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć rzeczowo – finansowych do 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu (licząc od kwoty wyjściowej określonej w ofercie stanowiącej załącznik do umowy).

5. Pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania publicznego.

 

V. Termin składania ofert:

Oferty zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057), ) należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania do 3 marca 2020 r.  w Urzędzie Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1, pok. 205 ( sekretariat Urzędu ).

 

Do oferty należy dołączyć :

•      aktualny odpis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub  inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

•      statut podmiotu ( jeżeli organizacja występuje o dotację po raz pierwszy lub nastąpiły w nim zmiany).

 

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w okresie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Przeciszów po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej.

Oferty będą rozpatrywane według następujących kryteriów :

1. Merytorycznej wartości oferty przy uwzględnieniu korzyści dla mieszkańców gminy Przeciszów oraz zgodności celów konkursu z celami statutowymi organizacji:                                            0-20 punktów

2. Kosztów oferty, w tym wysokości własnego wkładu oferenta, udziału innych źródeł finansowania i struktury wydatków:                                                                                                            0-20 punktów

3. Dotychczasowej współpracy z samorządem,  dokonaniami wnioskodawcy i  perspektywami kontynuacji oferty:                                                                                                                                     0-20 punktów

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

VII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań w latach poprzednich :

W roku 2019  udzielono wsparcia finansowego na realizację niniejszych zadań w kwocie 5.000,00 zł

 

Ramowy wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, w pokoju na parterze  oraz na stronie internetowej gminy: www.przeciszow.pl

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia