wróc do listy wiadomości

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Przeciszów

2020-02-11 13:43:35

ZARZĄDZENIE Nr 12 /2020 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie: ogłoszenia o wyborze ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2020

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12 /2020
Wójta Gminy Przeciszów
z dnia 11 lutego 2020 r.


w sprawie: ogłoszenia o wyborze ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);oraz § 8 ust. 2 uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 10 lutego 2011 r. Nr 57, poz. 454) oraz uchwały Nr XIII/75/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. Nr 586, poz. 6761 )

Wójt Gminy w Przeciszowie
zarządza co następuje:

 

§ 1


Po rozpatrzeniu ofert przez komisję konkursową w dniu 10.02.2020 roku w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe w roku 2020. Ogłaszam wybór ofert na realizację zadań: ułatwienie dostępu do uprawiania sportu oraz poprawa warunków jego uprawiania w dyscyplinach sportowych:
    piłki nożnej w sołectwie Przeciszów,
    piłki nożnej w sołectwie Piotrowice,
    organizacji i prowadzeniu zajęć piłki nożnej dla najmłodszych na terenie Gminy Przeciszów.
    tenisa stołowego i piłki siatkowej na terenie Gminy Przeciszów


§ 2


Realizację zadań wymienionych w § 1 zlecono następującym podmiotom

    Ludowemu Klubowi Sportowemu „Przeciszovia” w Przeciszowie ul. Podlesie 94, któremu przyznano dotację w wysokości 95.000,00 zł rocznie
    Ludowemu Klubowi Sportowemu „Piotrowice ” w Piotrowicach ul. Kościelna 10 , któremu przyznano dotację w wysokości 72.000,00 zł rocznie
    Stowarzyszeniu Akademia Piłkarska Przeciszów. ul. Andrychowska 222 , 32-641 Piotrowice, któremu przyznano dotację w wysokości 25.000 zł rocznie.
    Akademii Sportu Przeciszów ul. Okrężna 19; 32-641 Przeciszów , której przyznano dotację w wysokości 23.000 zł rocznie.


§ 3


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Przeciszowie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przeciszów
(-) Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia