wróc do listy wiadomości

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

2020-06-16 12:17:03

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728)

 

Wójt Gminy Przeciszow - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
kandydatów na rachmistrzów terenowych

 

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020r. spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r. – 8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • zamieszkiwać na terenie gminy Przeciszów,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się urządzeniami mobilnymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez zastępcę właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego  na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, dostarczonego mu na podstawie umowy użyczenia mienia. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. urządzeń.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

1. Zgłoszenie kandydatury z podaniem (druk do pobrania):

 • imienia (imion) i nazwiska
 • daty urodzenia
 • adresu zamieszkania
 • numeru telefonu
 • adresu e-mail
 • spełnienia warunku dotyczącego wykształcenia

2. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego).

3. Podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (druk do pobrania).

4. Oświadczenie o niekaralności ( druk do pobrania)

Dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy wpisać  imię, nazwisko i adres zwrotny kandydata wraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”.

Dokumenty należy składać osobiście do dnia 8 lipca 2020r. w Urzędzie Gminy w Przeciszowie ul. Podlesie 1 ; 32-641 Przeciszóww godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek od 700 do 1500 , wtorek od 700 do 1600 , piątek od 700 do 1400  lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Gminy Przeciszów
ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów

w terminie do dnia: 8 lipca 2020 r.

 Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Przeciszów
Tomasz Kosowski


Do pobania:

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia