wróc do listy wiadomości

XVI sesja Rady Gminy - 25.06.2020

2020-06-18 14:54:02

XVI sesja Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2020r. o godz.14.00 w sali Domu Kultury w Przeciszowie

     Przewodniczący

Rady Gminy Przeciszów                                   

Przeciszów, dnia  18.06.2020r.

 

 

              

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506 ) Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów zwołuje w dniu

 

w dniu 25 czerwca 2020r.

o godz.14.00 –  XVI sesję Rady Gminy

w  sali Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja Wójta z działalności między sesjami.

5.  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Przeciszów za rok 2019.

6.  Raport o stanie Gminy Przeciszów w roku 2019 oraz debata.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przeciszów votum zaufania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Przeciszów za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2019r. w raz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Przeciszów za 2019 rok.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie za 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Przeciszów za 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostkowej paliwa w Gminie Przeciszów na rok szkolny 2020/2021 w celu realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.      

13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Oświęcim przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Oświęcim.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Przeciszów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przeciszów na lata 2020-2022.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2020 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Przeciszów na 2020 rok

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                    

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marek Trzaska

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia