wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie konkursy na stanowiska dyrektorów

2020-07-17 14:05:40

Zarządzenie Nr 51/202 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 17 lipca 2020 r.   w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach ul. Andrychowska 204 ,Szkoły Podstawowej w Piotrowicach ul. Andrychowska 222

Zarządzenie Nr 51/2020

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 17 lipca 2020 r.


w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach ul. Andrychowska 204 ,Szkoły Podstawowej w Piotrowicach ul. Andrychowska 222

 Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 63 ust.1 i ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910z późn. zm.) oraz § 1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłasza się konkursy na stanowiska  dyrektorów:

Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach ul. Andrychowska 204

Szkoły Podstawowej w Piotrowicach ul. Andrychowska 222

 

§2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przeciszów  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przeciszów.

§3

Ogłoszenia o konkursach stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przeciszów .

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2020

Wójta Gminy Przeciszów z dnia 17 .07.2020r.

 

 

WÓJT GMINY PRZECISZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PIOTROWICACH

Organ prowadzący przedszkole: Gmina Przeciszów adres: ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów

Nazwa i adres przedszkola , którego dotyczy konkurs: Samorządowe Przedszkole w Piotrowicach ul. Andrychowska 204, 32-641 Piotrowice

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

 

    Do konkursów może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,

    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

    uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn.zm.);

    w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm).

 

II. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

- posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,

- spełnia wymagania określone w części I pkt 2-11.


III. Stanowisko dyrektora, w publicznym przedszkolu może zajmować również:

- nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

- nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 263),


spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

IV. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5. spełnia wymagania określone w części I pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11


    Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

    życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

    oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

d) obywatelstwo,

d)miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn.zm) )- w przypadku cudzoziemca,

    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,(zaświadczenie z medycyny pracy)

    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm),

    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn.zm.) lub w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( tj. Dz.U. z 2020 ,poz. 306 z późn.zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.

    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz 1781 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

 

    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach
ul. Andrychowska 204”

 

lub elektronicznie

w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r.

do godz. 1500,:

- pokój Nr 205 w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, 32 - 641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 (Dziennik podawczy),

- pocztą na adres Urząd Gminy w Przeciszowie, 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1,
(o zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Gminy  Przeciszów).

 

 

 

Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przeciszów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 

 

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2020

Wójta Gminy Przeciszów z dnia 17.07.2020r.

 

 

WÓJT GMINY PRZECISZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIOTROWICACH

Organ prowadzący szkołę: Gmina Przeciszów adres: ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów

Nazwa i adres szkoły , której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa w Piotrowicach ul. Andrychowska 222, 32-641 Piotrowice

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

 

    Do konkursów może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

    uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj .Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn.zm.);

    w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn.zm).

 

II. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

- posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

- spełnia wymagania określone w części I pkt 2-11.


III. Stanowisko dyrektora, w publicznej szkole podstawowej może zajmować również:

- nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

- nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 263),


spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

IV. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5. spełnia wymagania określone w części I pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11


    Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm. ) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1.uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły ,

    życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3.oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

d) obywatelstwo,

d)miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4.poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

    .poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn.zm) )- w przypadku cudzoziemca,

    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,(zaświadczenie z medycyny pracy)

    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm),

    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.) lub w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj . Dz. U. z 2020 r. poz.85, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2020 ,poz. 306 z późn.zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.

    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz 1781 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

 

    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrowicach
ul. Andrychowska 222

 

lub elektronicznie

w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r.

do godz. 1500,

- pokój Nr 205 w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, 32 - 641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 (Dziennik podawczy),

- pocztą na adres Urząd Gminy w Przeciszowie, 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1, (o zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Gminy  Przeciszów).

 

 

 

Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przeciszów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia