wróc do listy wiadomości

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

2020-08-05 12:55:07

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Wójt Gminy Przeciszów
Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
      w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1


I.    Wymagania niezbędne:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3.    niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
5.    nieposzlakowana opinia,
6.    wykształcenie i staż pracy:  wyższe inżynierskie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 4 letni stażu pracy (mile widziany staż w administracji publicznej);
7.      w procedurze naboru preferowane będą: uprawnienia inspektora nadzoru  oraz doświadczenie związane z zamówieniami publicznymi.
8.     Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów:
 a) ustawy z dnia  z dnia  29 stycznia 2004  r. – Prawo zamówień publicznych    
b)    ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami
c)    ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
d)    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
e)    ustawy z dnia 8 marca 1980r. samorządzie gminnym
f)     ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego,
g)  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym          
g)    ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie środowiska
h)    rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011  r. w sprawie instrukcji    kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji o organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

 

II.    Wymagania dodatkowe:

1.    umiejętność sprawnej organizacji pracy
2.    doświadczenie lub staż w samorządzie,
3.    bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
4.    komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,
5.    umiejętność pracy w zespole.
6.    prawo jazdy kat. B, samochód,
7.    dyspozycyjność.

III.    Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

Główne  zadania Kierownika:


A. Organizacja pracy referatu i nadzór  podległych pracowników w zakresie prowadzonych  n/w spraw: 

a)    nadzór nad przygotowaniem materiałów do dokumentów planistycznych i przeprowadzaniem procedury
     administracyjnej   do uchwalenia miejscowych planów  dot. zagospodarowania przestrzennego, studium 
     i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, 
b)    nadzór  nad prowadzeniem przez gminę spraw z zakresu gospodarki gruntami, zagospodarowania     przestrzennego, ochronny środowiska, ochrony zwierząt i ochrony  przyrody
c)    bieżące zarządzanie mieniem gminy związane z zakresem prowadzonych spraw
d)     nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji związanej z mieniem gminnym – ewidencja,   
     zbywanie, nabywanie, zawieranie umów, naliczanie opłat, przeglądy techniczne   obiektów itp., 
e)    nadzór nad uzyskiwaniem pozwoleń wodno-prawnych i realizacja ich postanowień w  obiektach związanych z  ochroną środowiska, ( ujęcia   wody, oczyszczalnie ścieków)
f)    nadzór nad  prowadzeniem spraw  związanych z realizacją inwestycji gminnych

B.  Prowadzenie w urzędzie gminy   spraw :
w zakresie zamówień publicznych:
Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań przetargowych, a w szczególności:
1. Zapewnienie zgodności realizowanych przez Urząd zamówień z ustawą Prawo zamówień   publicznych.
 2. Prowadzenie dla Urzędu rejestru zamówień publicznych.
 3.Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań przetargowych, a w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwały Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy celem udzielania zamówienia publicznego z określeniem trybu postępowania przetargowego   w zależności od charakteru i wartości zadania,
2) opracowywanie ogłoszeń do biuletynu zamówień publicznych, prasy i na tablicach ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,
3) opracowywanie zaproszeń i wysyłanie ich do oferentów przy zapytaniu o cenę, negocjacjach z ogłoszeniem i bez ogłoszenia oraz przetargach ograniczonych,
4)   opracowywanie i sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie  z ustawą Prawo zamówień publicznych, 
5)   sporządzanie dokumentacji przetargowej,
6) prowadzenie rejestru firm zainteresowanych materiałami przetargowymi, wysyłanie materiałów przetargowym za zaliczeniem pocztowym na życzenie oferenta oraz prowadzenie korespondencji z oferentami,
7)   uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej i jej obsługa,
8) sprawdzanie prawidłowości złożonych dokumentów wymaganych w materiałach przetargowych i zabezpieczenia wadium,
9)   sporządzanie protokołów wraz z załącznikami z przeprowadzonych przetargów,
10) sporządzanie ogłoszeń o wyborze oferty oraz wysyłanie ich do wszystkich oferentów    biorących udział w przetargu oraz do biuletynu zamówień publicznych jeżeli przetarg   w nim ogłoszono,
11) dopilnowanie terminów umów i zwrotu wadium,
12) prowadzenie korespondencji i czynności w przypadku odwołań i protestów,
13) prowadzenie rejestrów przetargów nieograniczonych, ograniczonych, zamówień „z wolnej ręki”, zapytania o cenę, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia oraz aukcji elektronicznych,
14) opisywanie rachunków i faktur, zakwalifikowanie ich pod dany tryb oraz niezwłoczne przekazywanie ich Skarbnikowi Gminy do realizacji,
15) kontrolowanie zamówień publicznych udzielanych „z wolnej ręki”,
16) przygotowywanie umów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz prowadzenie ich ewidencji,
17) przygotowywanie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta sprawozdań, ocen, analiz  i bieżących informacji  
o realizacji zadań prowadzonych w oparciu o ustawę    Prawo zamówień publicznych, 
18) dokonywanie wyboru trybu zamówienia publicznego na podstawie określenia wartości zamówienia, 
19) sporządzanie wniosków i przedkładanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy dotyczących przeprowadzenia zamówienia publicznego, 
20) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji postępowania przetargowego,
21) prowadzenie rejestru umów zleceń i o dzieło zawieranych z osobami nie będącymi przedsiębiorcami
22) udzielanie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym w zakresie organizowania przetargów, w szczególności poprzez opracowywanie projektów dokumentów wzorcowych celem uprawnienia procedur przetargowych 

w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych:

Aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe na realizację inwestycji gminnych, w tym:
1. Opracowywanie wniosków i dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych na planowane inwestycje oraz uzgadnianie i rozeznanie możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, w formie dotacji lub z innych funduszy 
 pomocowych, 
2. Opracowywanie wniosków i dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych na planowane inwestycje oraz uzgadnianie i rozeznanie możliwości pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
 Wodnej, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kontraktów Wojewódzkich, w formie pożyczek. 
3. Konstruowanie wniosków w zakresie dotacji z unijnych funduszy strukturalnych 
4. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji,
5. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na cele inwestycyjne

 

Wymagane dokumenty:
1.    podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
2.    życiorys (CV),
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5.    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
6.    Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
7.    podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8.    podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9.    podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
10.    podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych : „wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych Osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem UE z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U.z 2019r. poz. 1282.),

Wszystkie składane dokumenty niebędące oryginałami winny być potwierdzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” przez składającego dokumenty.
 

 V. Warunki pracy:
•    stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu,
•    narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
•    na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej,
•    praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,
•    wymiar czasu pracy -  cały etat,
•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
VI. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.

VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska”  w terminie do dnia 17.08.2020 do godz. 15.00. 

 

VIII.  Informacje dodatkowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I - etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert
II – etap test kwalifikacyjny
III – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne

Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy).
Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminy kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.


Wójt Gminy
(-) Tomasz Kosowski


Do pobrania:

- kwestionariusz osobowy kandydata

- klauzula naboru

- oświadczenia

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia