wróc do listy wiadomości

Stypendium szkolne 2020/2021

2020-08-05 14:03:32

Do dnia 15 września 2020 r. rodzice uczniów szkół podstawowych, i szkół ponad podstawowych, ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Do dnia 15 września 2020 r. rodzice uczniów szkół podstawowych, i szkół ponad podstawowych, ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł.   Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 t.j.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przeciszów .
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przeciszów

Zasady udzielania stypendium szkolnego:
1. Stypendium może być udzielone na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia a także dyrektora szkoły.
2. Wnioski można składać do 15 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Przeciszów pokój 012

do pobrania:
Wniosek o stypendium

Oświadczenie i zaświadczenie

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych

Klauzula informacyjnaDo wniosku należy dołączyć odpowiednio:
a). zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
b). odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c). zaświadczenie z Urzędu Pracy o uznaniu osoby za bezrobotną z prawem bądź bez prawa do zasiłku oraz o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
d). w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego,
f). oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz z dodatkami w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
g)decyzja, przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość otrzymanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz innych osób,
h). w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz:
- zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy,
- ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
i). zaświadczenie studiujących członków rodziny o kontynuowaniu studiów oraz o wysokości otrzymanego stypendium socjalnego i/lub naukowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
j). nakaz płatniczy w którym jest informacja o wielkości gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych i fizycznych, przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308zł.


Stypendium szkolne przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne. Wydatki te są ujęte w poniższym katalogu.

Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnegoRefundacji podlegają następujące wydatki:
1) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
2) udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
3) udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”),
4) związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, tj. poza Przeciszowem, przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych  oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji, posiłki w ramach żywienia zbiorowego, dojazd do szkoły/kolegium środkami komunikacji zbiorowej),
5) zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników,
6) zakup tornistra lub plecaka lub torby szkolnej (jedna sztuka na rok szkolny),
7) zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyżej po jednej parze obuwia sportowego zewnętrznego i po dwie pary obuwia halowego, w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),
8) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),
9) zakup stroju na zajęcia na basenie: strój kąpielowy, klapki, czepek (w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),
10) zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),
11) zakup przyborów do nauki zawodu,
12) zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych,
13) zakup tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp.,
14) zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych,
15) pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
16) zakup komputera, oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router, kamera internetowa),
17) opłaty czesnego, ubezpieczenia i komitetu rodzicielskiego
18) zakup okularów korekcyjnych,
19) zakup biurka,
20) zakup krzesła do biurka,
21) zakup jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe,
22) zakup stroju galowego

Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są
- faktury, rachunki uproszczone na rodzica/prawnego opiekuna pobierającego stypendium lub pełnoletniego ucznia/słuchacza
- zaświadczenia ze szkoły o poniesionych wydatkach na cele edukacyjne
- umowy kupna sprzedaży używanych podręczników szkolnych
- bilety miesięczne
Wystawione z datą począwszy od 1 września 2020 r. z wyjątkiem poniesienia wydatków na cele określone w katalogu w poz. od 5 do 10 dokumenty mogą być wystawione z datą począwszy od 1 czerwca 2020 r. 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia