wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie - wolno-biegające psy

2020-10-16 11:48:35

OGLOSZENIE Zgodnie z rozdziałem 6 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów zatwierdzonego Uchwałą nr XV/99/20 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Przeciszów informuje, że: Utrzymanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są w szczególności do:

 

2) nie pozostawiania zwierząt bez należytej opieki i dozoru oraz nie powierzania tej opieki osobom, które nie są w stanie zapewnić właściwego dozoru;

3) wyprowadzania psów na smyczy, a psów agresywnych, ras dużych lub należących do ras agresywnych także w kagańcu;

3) zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem;

4) odpowiedniego oznakowania tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem ogrodzonej nieruchomości w sposób umożliwiający jej opuszczenie przez psa     i wykluczający dostęp osób trzecich, jeżeli pies porusza się swobodnie na terenie nieruchomości;

5) natychmiastowego usunięcia przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na terenach z zielenią urządzoną i przyległych do tych terenów chodnikach, placach parkingowych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

 

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

4. Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel.

5. Właściciele zwierząt mają obowiązek przekazania zwłok zwierząt do utylizacji.

Ogłoszenia