wróc do listy wiadomości

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

2020-11-13 10:41:25

WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH

Urząd Gminy Przeciszów informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Przeciszów. Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

       Urząd Gminy Przeciszów informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Przeciszów.

 

       Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

      Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

 

      Prosimy, zatem mieszkańców Gminy Przeciszów, którzy w  dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrót z zagranicy, akademików, urodzenia się dziecka), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

       Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu  zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane a także studenci przebywający obecnie na nieruchomości, którzy uczą się w zdalnie z przyczyny pandemii koronawirusa.

 

       Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach,  organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

 

       Apelujemy, aby do dnia 30.11.2020 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych, złożyli rzetelną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Przeciszów, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (wymaga posiadania podpisu elektronicznego). Wzór deklaracji można znaleźć tutaj oraz na stronie internetowej: www.przeciszow.pl, w zakładce odpady komunalne lub załatw sprawę.

 

       Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

       Informujemy również, że policja jest uprawniona do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego do wysokości 500 zł m.in. za:

1.      niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2.      podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących nieruchomość,

nie segregowanie odpadów.

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia