wróc do listy wiadomości

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -ds. ochrony powietrza i rolnictwa

2021-01-04 9:18:10

Wójt Gminy Przeciszów Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -ds. ochrony powietrza i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1

I.          Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5. nieposzlakowana opinia,

6. wykształcenie i staż pracy: co najmniej średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz  co najmniej 2 lata stażu pracy (mile widziany staż w administracji publicznej), lub  wyższe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 1 rok stażu pracy (mile widziany staż w administracji publicznej);

7. w procedurze naboru preferowane będą: wykształcenie wyższe oraz znajomość problematyki związanej z ochroną środowiska OZE,ONE

8. Znajomość następujących aktów prawnych

 • - Ustawy Prawo Energetyczne
 • - Ustawy o efektywności energetycznej
 • - Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 • - Ustawy o ochronie przyrody
 • - Ustawy o ochronie zwierząt
 • - Ustawy o odpadach
 • - Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
 • - Ustawy o samorządzie gminnym,
 • - Ustawy kodeks postępowania administracyjnego

1. Umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,

2. Komunikatywność, sumienność, stranność.

3. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

4. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

5. Dyspozycyjność,

6. Prawo jazdy kat. „B”,

7. Posiadanie własnego samochodu

 

II.    Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość zagadnień administracyjnych wynikająca z dokumentu poświadczającego pracę lub staż na stanowisku biurowym w administracji publicznej.

2. Wysoka kultura osobista.

3. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

III.      Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

z zakresu ochrony powietrza :

1. tworzenie oraz aktualizacja bazy inwentaryzacyjnej ogrzewania budynków, bazy uczestników projektów dotyczących ochrony powietrza oraz odnawialnych źródeł energii, a także  monitorowanie beneficjentów końcowych projektów na terenie Gminy

2. realizacja zadań związanych z przyznawaniem osobom fizycznym i prawnym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska w szczególności inwestycji dotyczących niskiej emisji,

3. pomoc przy sporządzaniu audytów i ocen energetycznych budynków.

4. wsparcie doradcze w zakresie efektywności energetycznej dla beneficjentów końcowych projektów,

4. współpraca z jednostkami finansującymi i ewentualnymi partnerami projektów dotyczących efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii,

6. współpraca z wykonawcami realizującymi prace objęte projektami dotyczącymi efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii,

7. organizacja w razie zaistnienia potrzeby spotkań oraz utrzymywanie kontaktów z osobami zaangażowanymi bezpośrednio w realizację projektów dotyczących efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii,

8. monitorowanie przebiegu realizacji dofinansowanych ze środków zewnętrznych projektów.

9. przygotowanie niezbędnych raportów i sprawozdań z realizacji projektów i programów,

10. prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej zachęcających do zastosowania rozwiązań mających na celu oszczędności zużycia energii, efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenie niskiej emisji,

11. udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła c.o. oraz zakresu modernizacji energetycznej budynków,

12. bieżący kontakt z beneficjentami końcowymi projektów dotyczących ochrony powietrza.

13. pomoc we wskazaniu mieszkańcom źródeł współfinansowania działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,

14. propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii,

15. realizacja działań określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy dotyczącego ustalenia zaleceń i kierunków działań Wójta Gminy dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych,

16. prowadzenie kontroli sprawdzających dotyczących używanego paliwa do ogrzewania lokali i budynków,

17. realizacja zadań objętych uchwałą Rady Gminy wprowadzającą Regulamin Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy,

18. nadzór nad utrzymaniem czystości na terenach komunalnych Gminy,

19. inwentaryzacja i prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

20. inwentaryzacja i prowadzenie ewidencji źródeł ciepła wykorzystywanych na terenie Gminy Przeciszów

21. realizacja zadań wynikających ze stopniowego likwidowania azbestu na terenie Gminy

22. współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów, uchwał i aktów prawa  miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , a także wymaganych przez inne ustawy związane z przedmiotowym stanowiskiem oraz stała ich weryfikacja,

 23. w zakresie ochrony zwierząt:
a) przygotowanie i wdrażanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przeciszów,
b) przygotowanie projektu decyzji odbierającej zwierzę właścicielowi i przekazanie go do schroniska dla zwierząt lub pod opiekę jednej osoby albo instytucji, w przypadku znęcania się właściciela nad zwierzęciem,
c) przygotowanie projektu decyzji zezwalającej na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,

24. w zakresie rolnictwa, leśnictwa, nasiennictwa, łowiectwa i innych:
a) przyjmowanie informacji o pojawieniu się organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania i przekazywania ich wg właściwości,
b) współpraca w zakresie zadań określonych w ustawie o ochronie roślin uprawnych (szkolenie, badanie i modernizacja opryskiwaczy),
c) przyjmowanie informacji o działalności Inspekcji na terenie Gminy,
d) przygotowanie projektu poleceń organowi Inspekcji podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożeń fitosanitarnych,
e) przyjmowanie komunikatów o pojawieniu się chorób i szkodników oraz przekazywanie ich do wiadomości mieszkańcom Gminy,
f) sporządzanie opinii dla Wojewody, w razie wprowadzania zakazu uprawniania niektórych roślin uprawnych lub ich odmian oraz zakazu stosowania materiału siewnego o nieodpowiedniej zdrowotności lub zakazu umieszczania uli na gruntach rolnych położonych w pobliżu chronionych upraw,
g) przyjmowanie planu postępowania na wypadek awarii od użytkownika GMO (organizmy genetycznie zmodyfikowane) i podawanie go do publicznej wiadomości,
h) wydawanie zezwolenia na uprawę maku i konopi, przygotowywanie projektu decyzji nakazującej natychmiastowe zniszczenie upraw, w razie uprawy maku lub konopi bez wymaganego zezwolenia, kontrola upraw,
i) sporządzanie opinii do wniosków odpowiednich organów o uznanie lub pozbawienie charakteru ochronnego lasów,
j) opiniowanie wniosków dotyczących częściowego pokrycia kosztów nasadzeń na gruntach leśnych,
k) korzystanie przez Gminę z prawa pierwokupu zbywanych gruntów leśnych,
l) uzgadnianie ze Starostą powierzchni gruntów rolnych pod zalesianie,
m) przyjmowanie informacji od Starosty dot. wniosków o zalesieniu i przeznaczeniu gruntu rolnego pod zalesienia,
n) przygotowanie projektu uchwały akceptującej zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny,
o) przyjmowanie informacji o planach łowieckich od dzierżawców obwodów łowieckich oraz przygotowanie opinii do tych planów,
p) Koordynowanie zadań wynikających z przeprowadzenia wykazów do Izb Rolniczych.
r) Organizowanie wyborów do Izb Rolniczych.

s) przyjmowanie informacji o planowanych szczepieniach lisów i powiadamianie mieszkańców Gminy,

t)  wyznaczanie kandydatów na rzeczoznawców do określania wartości rynkowej zwierząt skierowanych do uboju sanitarnego nakazanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej i padłych w wyniku choroby zakaźnej,

u)realizacja zadań związanych z chorobami zakaźnymi zwierząt,

w) prowadzenie spraw związanych z odkomarzaniem,

1.  w zakresie współpracy z właściwymi organami i instytucjami dotyczącymi:
a) przeprowadzania badań gleby i wapnowania,
b) szkoleń rolników i doradztwa,
c) wprowadzania systemu IACS i wsparcia finansowego działalności rolniczej,
d) przekazywanie informacji do rolników w sprawach rynków rolnych i pozyskiwania kwot produkcyjnych,
e) poprawy warunków produkcji trzody chlewnej, w tym współdziałanie z kołami hodowców i producentów,

 2. prowadzenie spraw z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego,

 3. bieżąca współpraca z jednostkami realizującymi usługi na terenie Gminy,

a.    Wymagane dokumenty:

 1.  

1. podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

3. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie dotyczące naboru ( do pobrania w złącznikach pod naborem).

8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych ( do pobrania w złącznikach pod naborem)

9. Własnoręcznie podpisana  klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przeciszowie ( do pobrania w złącznikach pod naborem).

 

Wszystkie składane dokumenty niebędące oryginałami winny być potwierdzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” przez składającego dokumenty.

   V. Warunki pracy:

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu,
 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
 • na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej,
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,
 • praca w terenie,
 • wymiar czasu pracy -  cały etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

VI. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - ds. ochrony powietrza i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Przeciszowie”  w terminie do dnia 15.01.2021 do godz. 14.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja     o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przeciszów http://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow , http://www.przeciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Przeciszów.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie.

Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Przeciszów lub telefonicznie pod numerem(033) 8414-146. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Sekretarz Gminy.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Wójt.

 

VIII.  Informacje dodatkowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I - etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert

II – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne
Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy).
Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.

 Wójt Gminy

(-) Tomasz Kosowski

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia