wróc do listy wiadomości

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectw Las, Piotrowice i Przeciszów.

2021-11-18 10:54:44

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectw Las, Piotrowice i Przeciszów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów:

  • uchwały nr XXV/186/21 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
    w sołectwie Las;
  • uchwały nr XXV/187/21 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
    w sołectwie Piotrowice;
  • uchwały nr XXV/188/21 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Przeciszów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych
w terminie do dnia 30grudnia 2021 r.

Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Gminy Przeciszów, 32-641Przeciszów,
ul. Podlesie 1, a także ustnie do protokołu w ReferacieGospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@przeciszow.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Przeciszów.

 

Wójt Gminy Przeciszów

(-) Tomasz Kosowski


Do pobrania:

Ogłoszenia