wróc do listy wiadomości

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2017-04-26 12:20:00

Wójt Gminy Przeciszów Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1 Stanowisko ds. inwestycji

 

 

Wójt Gminy Przeciszów

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1

 

 

 

Stanowisko ds. inwestycji

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5. nieposzlakowana opinia,

6. wykształcenie i staż pracy: co najmniej średnie (preferowane techniczne) o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 2 lata stażu pracy (mile widziany staż w administracji publicznej), lub  wyższe inżynierskie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz 1 rok stażu pracy (mile widziany staż w administracji publicznej);

7. w procedurze naboru preferowane będą: wykształcenie wyższe budowlane oraz doświadczenie związane z budownictwem, zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, remontami i procedurą zamówień publicznych, umiejętności związane z kosztorysowaniem, staż pracy na stanowisku związanym z inwestycjami budowlanymi, uprawnienia budowlane (projektowe/wykonawcze).

8. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o dostępie do informacji Publicznej, znajomość Dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu ( regulamin organizacyjny urzędu)

II. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie lub staż w samorządzie,

2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

3. komunikatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,

4. umiejętność pracy w zespole.

5. prawo jazdy kat. B, samochód,

6. dyspozycyjność.

 

III. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

w zakresie zamówień publicznych:

Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań
przetargowych, a w szczególności:

1) uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej ,

2) opisywanie rachunków i faktur, zakwalifikowanie ich pod dany tryb oraz
    niezwłoczne przekazywanie ich Skarbnikowi Gminy do realizacji,

3) przygotowywanie umów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz
    prowadzenie ich ewidencji,

4) prowadzenie  postępowań  zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

 

w zakresie inwestycji gminnych:

Prowadzenie gminnych inwestycji budowlanych, w tym:

1)   budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,

2)   realizacja zadań w zakresie budowy dróg, chodników i oświetlenia ulicznego,

3)   budowa, rozbudowa, remont obiektów stanowiących własność Gminy,

4)   prowadzenie, w ramach inicjatyw samorządowych i stosownych porozumień,
   remontów i budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich,

5) współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek
      na cele inwestycyjne.

6) organizacja i nadzór nad opracowaniem dokumentacji  projektowych ,

7) zwoływanie komisji odbiorowych oraz uczestniczenie w odbiorze końcowym inwestycji lub zadania,

8) udział w komisyjnym przekazywaniu w użytkowanie obiektów budowlanych po zakończonej inwestycji lub remoncie,

9) współpraca przy przygotowaniu postępowań  o udzielenie zamówień publicznych , monitorowanie realizacji umów zawartych na inwestycje i remonty,

10) udział w opracowaniu i realizacji budżetu Gminy Przeciszów w zakresie inwestycji i remontów,

11) ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych , w kontekście zaplanowanego do realizacji w danym roku budżetowym, zakresu rzeczowego i finansowego tych inwestycji,

12) zgłaszanie prac remontowych i występowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

13) przygotowanie umów i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia procesu inwestycyjnego,

14) przygotowanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji zadań w zakresie inwestycji i remontów,

15) sporządzanie sprawozdań z działalności Wójta na potrzeby Rady Gminy,

16) wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej,

17) właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków, przekazywanie akt do archiwum,

18) potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur z wykonanych zadań  na inwestycjach i remontach.

19) prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków będących    

      własnością  gminy ( przeglądy)

 

 

Wymagane dokumenty:

podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

1. życiorys (CV),

2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

9. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych Osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U.z 2016r. poz. 902),”

10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną,

 

Wszystkie składane dokumenty niebędące oryginałami winny być potwierdzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” przez składającego dokumenty.

   V. Warunki pracy:

  • stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu,
  • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
  • na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej,
  • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,
  • wymiar czasu pracy -  cały etat,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

VI. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji w terminie do dnia 10.05.2017 do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja     o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przeciszów http://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow , http://www.przeciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Przeciszów.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie.

Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Przeciszów lub telefonicznie pod numerem(033) 8414-146. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Sekretarz Gminy.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Wójt.

 

VIII.  Informacje dodatkowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I - etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert

II – etap test kwalifikacyjny
III – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne
Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy).
Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminy kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.

 


 

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia