wróc do listy wiadomości

XXVIII sesja Rady Gminy - 23.05.2017

2017-05-18 8:01:44

23 maja 2017r. o godz.13.00 – XXVIII sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

Przeciszów, dnia  15.05.2017r.

                                                                                  

              

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446  z późń. zm./ Przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów  zwołuje w dniu

 

23 maja 2017r.

o godz.13.00 – XXVIII sesję Rady Gminy

w sali Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przeciszów na lata 2017-2019.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Przeciszów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II-Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Przeciszów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Przeciszów za 2016 rok.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Przeciszowie za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Przeciszów za 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian przychodów, dochodów i wydatków budżetu Gminy Przeciszów na 2017 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/146/16 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów na lata 2017-2035.

13. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Zakończenie posiedzenia.  

 

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                   Anna Momot

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia