wróc do listy wiadomości

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V”

2017-06-08 14:29:00

W lipcu 2016 roku Gmina Przeciszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Przewidywana wartość realizacji całej inwestycji to kwota około 32 milionów złotych, zaś kwota dofinansowania to ponad 16 milionów złotych.

W lipcu 2016 roku Gmina Przeciszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V”,  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przedmiotowy projekt przewiduje:

 

1.  Wykonanie IV etapu kanalizacji na terenie Gminy Przeciszów - w północnej i wschodniej części miejscowości Przeciszów, rejon ulic: Krakowskiej, Jazowej, Boconek, Stromej, Szkolnej, Jesionowej, Dębowej, Wąskiej, Cichej, Topolowej, Nawsie i Kolonia, o łącznej długości około 13 km.

2.  Wykonanie V etapu kanalizacji na terenie gminy Przeciszów - w północnej i centralnej części miejscowości Piotrowice, w rejonie ulic: Brzozowej, Andrychowskiej, Akacjowej, Źródlanej, Lipowej, Kościelnej, Wrzosowej, Pagórkowej, o łącznej długości około 19,8 km.

Przewidywana wartość realizacji całej inwestycji to kwota około 32 milionów złotych.

Wniosek o dofinansowanie był oceniany pod względem formalnym, merytorycznym I i II stopnia. W trakcie oceny merytorycznej I stopnia w listopadzie 2016 r. wniosek o dofinansowanie gminy Przeciszów został odrzucony. W związku z powyższym złożono protest, który został uwzględniony a wniosek przywrócony i skierowany do oceny merytorycznej II stopnia. W wyniku ostatecznej oceny projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 16 milionów złotych.    

26 maja 2017 r. został podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu P. Kazimierza Kujdę i p.o. Głównego Księgowego P. Janusza Toporskiego oraz Gminą Przeciszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Przeciszów P. Bogdana Cubera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Antoniego Wójcickiego.

W bieżącym roku zostanie wszczęta procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Etap IV budowy kanalizacji obejmujący miejscowość Przeciszów będzie realizowany w okresie od II kw 2018 r. do końca II kw 2019 r., z kolei  etap V budowy kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowość Piotrowice będzie realizowany w okresie od III kw 2019 r. do IV kw 2020 r.

Zdobycie środków finansowych to jedno; drugie to realizacja tego trudnego i ryzykownego projektu, która odbywa się nie bez problemów. Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz zapisami umowy o dofinansowanie mieszkańcy muszą zostać podłączeni do kanalizacji w ciągu 6 miesięcy od zakończenia danego etapu.

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia