wróc do listy wiadomości

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

2017-06-13 12:48:29

17 czerwca w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody / Dz .U. z 2017 r. poz. 1074/ , a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki do Urzędu Gminy, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew.

 

 

       17 czerwca w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody  / Dz .U.  z 2017 r. poz. 1074/ , a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki do Urzędu Gminy, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew.

 

1. Zapis nowej ustawy nałoży na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:

a) 80cm – w przypadku  topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

c) 50cm – w przypadku pozostałych drzew.

Powyższy obowiązek zgłaszania wycinki nie dotyczy m.in:

- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza obwodów podanych powyżej,

- krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,

- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne (krzewy ozdobne na działkach przydomowych),

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego,

- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach,

- drzew lub krzewów owocowych.

 

2. Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

 

3. Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni od dnia przeprowadzonych oględzin nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki (tzw. milcząca zgoda), to wtedy będzie można ją przeprowadzić. W ciągu tych 14 dni organ będzie mógł również w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

 

4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin – usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 

6. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 

7. W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – o obwodzie powyżej 80cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych – o obwodzie 65cm i pozostałych drzew – o obwodzie powyżej 50cm.

 

AKTUALNOŚCI

2018

Ogłoszenia