wróc do listy wiadomości

Obwieszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów.

2017-07-14 8:21:11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZECISZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

GKM.6720.1.2016

Przeciszów, dnia 14 lipca 2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZECISZÓW

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579, 2003, z 2017 r. poz. 820) oraz uchwały nr XVI/104/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów, zmienionej uchwałą nr XIX/119/16 z dnia 19 lipca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 lipca 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Przeciszów: ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów - w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.przeciszow.pl/ 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godz. 1600 w Domu Kultury w Przeciszowie: 32-641 Przeciszów, ul. Długa 6.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przeciszów z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2017 r.

            Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia w/w projektu zmiany studium do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy: tj. projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów (forma ujednolicona z wyróżniona zmianą), prognozą oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium, opiniami wydanymi do ww. projektu zmiany studium przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu.

        

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany studium na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w sposób określony wyżej dla składania uwag do projektu zmiany studium, a także ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy e-mail:  gmina@przeciszow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2017 r. 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przeciszów.

 


 

Do pobrania:

 

UWAGA !
Obrazy z mapami są dość duże, przeglądanie ich w oknie przeglądarki przy kliknięciu standardowo lewym klawiszem myszy może wystąpić problem z otwarciem obrazu, lub też może obciążyć, oraz spowolnić komputer. Zalecane jest pobranie plików na dysk swojego komputera, przez kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji "zapisz jako" lub "zapisz element docelowy jako".

 

 

Część tekstowa

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

 

Część I – WPROWADZENIE

Część II – UWARUNKOWANIA

Część III – USTALENIA

Część IV - UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ

 

 

Część graficzna

 

ZAL2_1v3-Uwarunkowania

ZAL_2_2v3-Uwarunkowania

ZAL_2_3v3-Uwarunkowania

ZAL_4v3-RYS-STUDIUM

 

 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

 

Mapa nr 1 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO - obszar 1

 

Mapa nr 2 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO – obszar 2

 

Mapa nr 3 ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA obszar - 1

 

Mapa nr 4 ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA obszar - 2

AKTUALNOŚCI

2018

Ogłoszenia