wróc do listy wiadomości

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2017-07-14 8:38:11

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice - wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

GKM. 6721.1. 2017                                                                                     

 

Przeciszów, dn. 13.07.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu pn.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i  Piotrowice  - wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XXV/150/17 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i  Piotrowice.

Projekt ww. planu miejscowego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Do projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przeciszów, pok. 7 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia : 31 sierpnia 2017r.

  • w formie pisemnej - na adres: Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1,
    32-641Przeciszów; 
  • ustnie do protokołu - w sekretariacie Urząd Gminy Przeciszów;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na adres: gmina@przeciszow.pl

 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przeciszów.

 

 

 

AKTUALNOŚCI

2018

Ogłoszenia