wróc do listy wiadomości

Informacja o wyniku przetargu

2017-08-04 9:48:21

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działki ewid. nr 1776 o pow. 0,0645 ha, położonej w Przeciszowie.

GK.6840.3.2017                                                                               Przeciszów, dn. 04.08.2017 r.

 

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działki ewid. nr 1776 o pow. 0,0645 ha, położonej w Przeciszowie

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490), Wójt Gminy Przeciszów podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działki ewid. 1776 o pow. 0,0645 ha, położonej w Przeciszowie w obrębie ul. Długiej, powiat oświęcimski.

 

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

 

04 sierpnia 2017 r. r. godz. 09:00 – pokój nr 1 w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32 – 641 Przeciszów przeprowadzono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki ewid. 1776 o pow. 0,0645 ha, położonej w Przeciszowie w obrębie ul. Długiej, powiat oświęcimski

 

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

 

Przedmiotem przetargu była działka ewid. nr 1776 o pow. 0,0645 ha, zlokalizowana w Przeciszowie. Zgodnie z Księgą Wieczystą KR1E/00052633/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Przeciszów.

 

  1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

 

  1. Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

 

  1. Cena wywoławcza: 19164,00 zł /netto/ + 23% VAT

 

  1. Cena najwyższa w przetargu nie został osiągnięta ze względu na: brak oferentów

 

  1. Informacja o złożonych ofertach: nie dotyczy

 

  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości: brak

 

 

Z uwagi na brak oferentów przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/ Bogdan Cuber

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia