wróc do listy wiadomości

XXX sesja Rady Gminy - 17.08.2017

2017-08-09 9:35:23

17 sierpnia 2017r. o godz.14.00 – XXX sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

Przeciszów, dnia  07.08.2017r.

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446  z późń. zm./ Przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów zwołuje w dniu

 

 

17 sierpnia 2017r.

o godz.14.00 – XXX sesję Rady Gminy

w sali Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Przeciszów
    za 2016 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Oświęcim

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków
    budżetu gminy na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/146/16 Rady Gminy
    Przeciszów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
    Gminy Przeciszów na lata 2017-2035.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zakończenie posiedzenia.  

 

 

 

                                                    Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                        Anna Momot

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia