wróc do listy wiadomości

OGŁOSZENIE - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów

2017-10-10 8:36:59

OGŁOSZENIE o podjęciu przez Rady Gminy Przeciszów uchwały nr XXXII/185/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów

GKM.6720.1.2016

Przeciszów, dnia 10.10.2017

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.) informuję o  przyjęciu w dniu 27 września 2017 roku przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XXXII/185/17 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów.

Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w  Urzędzie Gminy w Przeciszowie. Treść zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Przeciszów.

Wójt Gminy Przeciszów

/-/ Bogdan Cuber

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia