wróc do listy wiadomości

Zarządzenie Wójta Gminy Przeciszów

2017-12-06 13:12:46

Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 04 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

Zarządzenie Nr 108/2017

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 04 grudnia 2017

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku  w integracji z młodzieżą”.

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz uchwałą  Nr XXXIII/196/17 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie programu współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w 2018 roku.

2. Konkurs obejmuje zadania określone w Programie współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

3. Konkurs zostaną przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz.1817 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

 

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Ogłoszenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie na stronie www.przeciszow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przeciszowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przeciszowie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Do pobrania:

Ogłoszenia