wróc do listy wiadomości

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Przeciszów

2018-01-25 7:31:01

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 r.

Zarządzenie Nr 9/2018

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 23 stycznia 2018 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016.1817  z późn. zm.) oraz uchwałą  Nr XXXIII/197/17 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

 

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

zarządza, co następuje:

 

§1

 

1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

a. opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

b. organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów

c. podejmowanie działań mających na celu ożywienie i promocję miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

 

2. Konkursy obejmują zadania określone w Programie współpracy Gminy Przeciszów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

 

3. Konkursy zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016.poz.1817  z późniejszymi zmianami).

 

4. Ogłoszenie o konkursach w obszarach:

a. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciw działanie patologiom społecznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

b. turystyka i krajoznawstwo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr  9/2018

Wójta Gminy Przeciszów z dnia  23.01.2018 r.

 

 

Wójt Gminy Przeciszów

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  wykonania zadania pożytku publicznego w obszarach: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym przez organizację pozarządowe i uprawnione do tego podmioty

w 2018 roku

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/197/17 z dnia 8 listopada 2017r.  w sprawie programu współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w 2018r. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty działające w obszarach: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym:

1)         organizacje pozarządowe,

2)         podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy,

3)         jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

I. Rodzaje zadań :

1)  opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

 

II. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań w roku 2018: 5.000,00zł. ( słownie: pięć tysięcy złotych  ).

 

III. Zasady przyznawania dotacji :

Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie. Dotację na realizację zadań o których mowa w punkcie I otrzymają podmioty, których oferty uzyskają najwyższą ilość punktów.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadań :

Zadania powinny być realizowane w 2018 r.

Warunkiem realizacji zadań jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku. (Dz. U. Nr 2016 poz.1300)

 

 

V. Terminy składania ofert :

 Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku. (Dz. U. Nr 2016 poz.1300). w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania, do 12 lutego 2018 r. w  Urzędzie Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1, pok.  5 ( sekretariat Urzędu )

 

Do oferty należy dołączyć:

•      aktualny odpis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub  inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

•      statut podmiotu ( jeżeli organizacja występuje o dotację po raz pierwszy lub nastąpiły w nim zmiany).

 

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w okresie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Przeciszów po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej.

Oferty będą rozpatrywane według następujących kryteriów :

1. Merytorycznej wartości oferty przy uwzględnieniu korzyści dla mieszkańców gminy Przeciszów oraz zgodności celów konkursu z celami statutowymi organizacji:                                              0-20 punktów

2. Kosztów oferty, w tym wysokości własnego wkładu oferenta, udziału innych źródeł finansowania i struktury wydatków                                                                                                            0-20 punktów

3. Dotychczasowej współpracy z samorządem,  dokonaniami wnioskodawcy i  perspektywami kontynuacji oferty:                                                                                                                                     0-20 punktów

 

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

VII. Zrealizowane w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

 

W 2017 r. udzielono wsparcia finansowego na realizację niniejszych zadań w kwocie 5.000,00zł.

 

 

Ramowy wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1 (pok. nr 11) oraz na stronie internetowej gminy: www.przeciszow.pl

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr  9/2018

Wójta Gminy Przeciszów z dnia 23.01.2018 r.

 

 

Wójt Gminy Przeciszów

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  wykonania zadania pożytku publicznego w obszarze „turystyka i krajoznawstwo” przez organizację pozarządowe i uprawnione do tego podmioty w 2018 roku

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016.1817 z późn. zm). oraz uchwałą Nr XXXIII/197/17 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie programu współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty  działające w obszarze „turystyka i krajoznawstwo”  organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, którymi w szczególności są: stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych , stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego  do udziału w otwartym

 

I. Rodzaje zadań :

organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów

podejmowanie działań mających na celu ożywienie i promocję miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

 

II. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie w/w zadań w roku 2018: 5.000,00 zł (słownie:  pięć tysięcy złotych)

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie.

Dotację na realizację zadań o których mowa w punkcie I. otrzymają podmioty, których oferty uzyskają najwyższą ilość punktów.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadania powinny być realizowane w ciągu całego roku 2018 z tym że, zakończyć powinny się nie później niż do 15.12.2018 r.

Warunkiem realizacji zadań jest wygranie konkursu ofert  i  przyjęcie zlecenia realizacji zadania  poprzez  zawarcie umowy w formie pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku. (Dz. U.2016 poz.1300)

 

V. Termin składania ofert:

Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17  sierpnia 2016 roku. (Dz. U.2016 poz.1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania do 12 lutego 2018 r.  w Urzędzie Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1, pok. 5 ( sekretariat Urzędu ).

 

Do oferty należy dołączyć :

•      aktualny odpis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub  inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

•      statut podmiotu ( jeżeli organizacja występuje o dotację po raz pierwszy lub nastąpiły w nim zmiany).

 

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w okresie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Przeciszów po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej.

Oferty będą rozpatrywane według następujących kryteriów :

1. Merytorycznej wartości oferty przy uwzględnieniu korzyści dla mieszkańców gminy Przeciszów oraz zgodności celów konkursu z celami statutowymi organizacji:                                            0-20 punktów

2. Kosztów oferty, w tym wysokości własnego wkładu oferenta, udziału innych źródeł finansowania i struktury wydatków:                                                                                                            0-20 punktów

3. Dotychczasowej współpracy z samorządem,  dokonaniami wnioskodawcy i  perspektywami kontynuacji oferty:                                                                                                                                     0-20 punktów

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

VII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań w latach poprzednich :

W roku 2017  udzielono wsparcia finansowego na realizację niniejszych zadań w kwocie 5.000,00 zł

 

Ramowy wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, pok. 11 oraz na stronie internetowej gminy: www.przeciszow.pl

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia