wróc do listy wiadomości

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Przeciszów

2018-02-01 13:53:40

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm), art.154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia , harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

§ 2. Ustala się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia , harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do Publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia nr 11/2018

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przeciszów

 

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia nr 11/2018

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów

 

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia