wróc do listy wiadomości

Rekrutacja do przedszkoli

2018-02-09 10:57:56

INFORMACJA Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r.  przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Zarządzeniu Nr  11/2018 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów oraz Uchwale Nr XXVI/153/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli publicznych.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola w Gminie Przeciszów  lub zmienić przedszkole swojemu dziecku. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola  (załącznik 1).

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2012 – 2015 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola (załącznik nr 2) można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli. We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność

Wnioski można pobrać ze stron internetowej gminy Przeciszów  lub bezpośrednio w danym przedszkolu.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Przeciszów .

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Przeciszów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

  • wielodzietność rodziny kandydata (załącznik nr 3),
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem); (załącznik nr 4)
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria wymienione w pkt. 2 mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

5. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat zamieszkuje w obwodzie danego przedszkola

30

-

2.

Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

50

-

3.

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

 

20

oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, prowadzeniu działalności gospodarczej.

4.

Rodzeństwo kandydata jest już wychowankiem przedszkola

10

oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata

5.

Dzienny czas pobytu dziecka wynosi co najmniej 8 godzin  dziennie

 

10

Oświadczenie o deklarowanym pobycie kandydata powyżej 8 godzin dziennie zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Przeciszów mogą być przyjmowani do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

 7. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

1)  Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

2) Oświadczenie - oboje rodzice kandydata pracują - załącznik nr 5

3) Oświadczenie - rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola - załącznik nr 6

4) Oświadczenie - dzienny czas pobytu dziecka wynosi co najmniej 8 godzin dziennie załącznik nr 7

5) Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

6) Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.

7) Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

8) Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

8. Ustalono następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.03.2018 -30.03.2018

godz. 15.00

21.05.2018 -23.05.2018   

godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola                  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

03.04.2018 - 20.04.2018

24.05.2018 - 15.06.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.04.2018

godz. 14.00

18.06.2018

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24.04.2018–26.04.2018

godz. 15.00

19.06.2018 - 21.06.2018       godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.04.2018

godz. 14.00

22.06.2018

godz. 14.00

TRYB ODWOŁAWCZY

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

11. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

12. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 


Do pobrania:

 

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia