wróc do listy wiadomości

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Przeciszów - powołanie komisji konkursowych

2018-02-12 7:43:57

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  16/2018

Wójta  Gminy  Przeciszów

z dnia 12 lutego 2018 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2018

 

 

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2a - 2g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016.1817 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz Programem współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/196/17 Rady Gminy Przeciszów  z dnia 8 listopada 2017 roku.

 

Wójt Gminy w Przeciszowie

zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

I. Powołać Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert  w obszarach: turystyka i krajoznawstwo, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym na realizację zadań publicznych  w roku 2018

 

 

1. Dorota Nykiel - Urban (Sekretarz Gminy)  – Przewodnicząca Komisji

2. Dariusz Kowalczyk  (Informatyk w Urzędzie Gminy)– Sekretarz Komisji

3. Krzysztof Paszuda (Inspektor w Urzędzie Gminy ) – Członek Komisji

§ 2

 

Powołana Komisja będzie pracować w oparciu o tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert stanowiący o załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 6 lutego 2018r. w  sprawie: trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia