wróc do listy wiadomości

Wiosenne przeglądy hodowlane koni

2018-03-15 14:34:31

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni.

 

 

 ZAWIADOMIENIE

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni, na których odbędą się:

1. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2018 r. do paszportu (koszt paszportu 125zł.+ opłata pocztowa – z dnia 1.02.2017r) wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2017 r. Źrebięta ras prymitywnych, szlachetnych oraz kuce mogą być znakowane elektronicznie po ukończeniu 60-tego dnia życia, natomiast źrebięta rasy zimnokrwistej i w typie pogrubionym po ukończeniu 30-tego dnia życia jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe,

2. selekcja źrebiąt rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną (opłata–5 zł/1 źrebak dla członków, dla pozostałych osób 10 zł),

3. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy - opłata za licencję 70 zł dla członków Związku dla pozostałych 140 zł.(dla ras hc, kn, kuc doliczana jest opłata za ocenę wartości użytkowej – 10 zł. dla członków, dla pozostałych osób 40 zł),

4. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 10 zł, dla klaczy bez źrebaka 5 zł- dla członków Związku- dla pozostałych 100%więcej). Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł dla członków, dla pozostałych osób 40 zł),

5. Przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy (opłata dla członków Związku od 25 zł do 100 zł, dla pozostałych osób 200 zł), (Członkowie Związku za ogiery dzierżawione ze Stada Ogierów nie podlegają opłacie).

6. Konie bez pochodzenia – w celu zarejestrowania i wydania zastępczego dokumentu identyfikacyjnego.

 

UWAGA

1. Dla koni rasy huculskiej i konik polski urodzonych od dnia 1 stycznia 2014 r., obowiązywać będą jedynie badania dorosłych klaczy i ogierów kwalifikowanych do wpisu do ksiąg głównych, podobnie jak w przypadku koni pozostałych ras, dla których księgi stadne prowadzi PZHK.

2. Klacze rasy małopolskiej przy wpisie do księgi muszą uzyskać w ocenie pokroju w skali 100-punktowej co najmniej 72 pkt, natomiast klacze pochodzące od matek niewpisanych do ksiąg, muszą uzyskać co najmniej 75 pkt. bonitacyjnych, w tym za typ minimum 13 pkt.

 

Na ustalone miejsca prosimy doprowadzić wyżej wymienione konie.

UWAGA - BARDZO WAŻNE. W związku z wejście Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UR 2015/262 z dnia 17 lutego 2015r. określające na podstawie dyrektywy Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE (zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (Rozporządzenie w sprawie paszportu koni) MZHK w Krakowie uprzejmie informuje, że od 2016 roku zmieniają się przepisy w sprawie identyfikacji i wydawania paszportów na źrebięta tj. paszport na źrebię musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia.

W przypadku identyfikacji źrebięcia po ukończeniu 1 roku życia pod matką (jest świadectwo pokrycia klaczy) zostanie wydany Duplikat Dokumentu Identyfikacyjnego – koń może być oddany na rzeź po okresie - karencji 6 miesięcy, podbitej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Paszport należy podbić przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w ciągu 30 dni od daty wydruku paszportu

Natomiast źrebię zidentyfikowane po ukończeniu jednego roku życia bez świadectwa pokrycia klaczy otrzyma Zastępczy Dokument Identyfikacyjny, co w przyszłości uniemożliwia sprzedaż konia na ubój (na rzeź).

Prosimy o krycie klaczy ogierem uznanym z ważnymi świadectwem wpisu do ksiąg i terminowe zgłaszanie źrebiąt nie później niż po ukończeniu jednego miesiąca życia.

UWAGA: Czynności elektronicznego znakowania powinny być wykonane w obecności właściciela lub osób pisemnie upoważnionych. Zaczipowanie konia jest możliwe tylko przy chwilowym unieruchomieniu (przez dwie osoby) i poskromieniu zwierzęcia, za które odpowiada właściciel. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego właściciel jest obowiązany udzielić osobie dokonującej tej identyfikacji, pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności. Jeżeli właściciel nie unieruchomi źrebięcia, pracownik może odstąpić od identyfikacji koni – pobierając bezzwrotną opłatę w kwocie 48,50 zł.Koń, a w szczególności jego szyja powinna być oczyszczona z błota, kurzu i innych zanieczyszczeń np. ściółki.

Podstawą wystawienia paszportu koniowatego jest:

1.Dla koni hodowlanych – zgłoszenie właściciela konia zawierające numery identyfikacyjne rodziców konia, do którego dołącza się:

a) oświadczenie, potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego.

b) świadectwo krycia klaczy.

 

2.Dla koni nieposiadających dokumentów hodowlanych (świadectwa pokrycia klaczy)-dotyczy również koni starych –koszt paszportu wynosi 125 zł.+150zł.+ opłata pocztowa.

U W A G A: wszyscy właściciele koni, proszeni są o posiadanie przy sobie dowodu osobistego oraz oryginalnych dokumentów hodowlanych na konia tj paszport matki, licencja klaczy, świadectwo pokrycia klaczy.

Właściciele stadnin są proszeni o przygotowanie katalogów koni do przeglądu wg. ogólnie przyjętych zasad, natomiast hodowcy uczestniczący w Programie Rolno – środowiskowym wykaz klaczy wg posiadanych wzorów.

Uprzejmie prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych Hodowców i Rolników o miejscu i terminie przeglądów, gdyż Związek nie przewiduje dodatkowych przeglądów w tych samych miejscowościach.

Z uwagi na dużą liczbę zgłaszanych koni do paszportów Związek nie będzie dojeżdżał do indywidualnych hodowców.

W trakcie przeglądów osoby pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwane.

UWAGA: w czasie przeglądów tylko poniedziałki są dniem wewnętrznym dla stron w MZHK.

Dyrektor MZHK w Krakowie

mgr inż. Teresa Pracuch

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia